Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/odpady_niezam/2023 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. "

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 01-12-2023 14:03:00
Placing offers : 11-12-2023 10:00:00
Offers opening : 11-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbf236-61f7-05a8-2350-32001190a35c.pdf pdf 158.9 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
SWZ z podpisem.pdf pdf 449.56 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 491.5 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.15 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.82 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.48 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.67 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.65 2023-12-01 14:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 130.96 2023-12-11 10:42:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_podpis.pdf pdf 138.1 2023-12-27 14:40:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku 08dc0de0-0fdf-83a1-3a63-920012c66a37.pdf pdf 67.8 2024-01-05 12:27:06 Public message

Announcements

2024-01-05 12:27 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-27 14:40 Aleksandra Adamska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-11 10:42 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-11 10:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 468 470,95 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285