Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.48.2023 Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT” w tym: Część 1: Zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół Gminy Miasta Pruszków. Część 2: Zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół.

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 27-11-2023 17:00:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.48.2023 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.25 2023-11-27 17:00:00 Proceeding
WSR.271.48.2023 - SWZ z załącznikami.zip zip 2900.53 2023-11-27 17:00:00 Proceeding
WSR.271.48.2023 (292) - zmiana terminu składania ofert, ogłoszenie o zmianie.zip zip 199.47 2023-12-04 16:19:36 Public message
WSR.271.4.48.2023 (293) - zmiana terminu składania ofert II, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 192.53 2023-12-06 11:14:31 Public message
WSR.271.5.48.2023 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 223.73 2023-12-14 13:12:41 Public message

Announcements

2023-12-15 08:24 Referat ds. zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023 r poz. 1605 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie z art. 256 ustawy Pzp.

Art. 256 ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”.

Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie z art. 256 Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Zamówienie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: E- usługi dla szkół w ramach ZIT
– nr umowy RPMA.02.01.02-14-i479/21-00.
Umowa o dofinansowanie projektu została wydłużona do 20.12.2023 r.,

Zamawiający przystępując do rozpoczęcia procedury oparł się na przygotowanym Opisie przedmiotu zamówienia.
W OPZ wskazane są poszczególne elementy zamówienia, które składają się na przedmiot zamówienia, tj. sprzęt multimedialny oraz sprzęt dydaktyczny dla Szkół Gminnych Miasta Pruszkowa.

Zamawiający otrzymał wnioski od Wykonawców informujące, że po zapoznaniu się z OPZ niektóre wymagane przez Zamawiajacego elementy zamówienia został wycofane z rynku.

Zamawiający biorąc pod uwagę zapytania Wykonawców podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji Opisu Przedmiotu zamówienia. W związku z wystąpieniem tej okoliczności, w ocenie Zamawiającego może zajść konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w sposób istotny w stosunku do pierwotnie określonego.

Taka zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej wiąże się ze zmianą treści ogłoszenia
o zamówieniu a zatem przedłużenia terminu składania ofert, o czas niezbędny na ich przygotowanie przez Wykonawcę.

Zamiana terminu składania ofert wpłynie także na przedłużenie terminu realizacji zadania, konsekwencje czego będzie przekroczenie terminu realizacji projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.
2023-12-14 13:12 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.5.48.2023- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WSR.271.5.48.2023 - [...].pdf

2023-12-06 11:14 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.48.2023 (293) - zmiana terminu składania ofert II, ogłoszenie o zmianie.

WSR.271.4.48.2023 (2 [...].zip

2023-12-04 16:19 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.48.2023 (292) - zmiana terminu składania ofert, ogłoszenie o zmianie.

WSR.271.48.2023 (292 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 802