Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 198/ZP/2023 Zakup aktualizacji licencji oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

Deadlines:
Published : 15-11-2023 14:34:00
Placing offers : 22-11-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie prowadzonego zapytania ofertowego pn „Zakup aktualizacji licencji oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2   198/ZP/2023 (Rej. 67/L/2023) poprzez platformę zakupową Open Nexus w postepowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 poz. 1710 z póź.zm.) prowadzonym jako zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacji określonym w Decyzji Nr 185/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie planowania i udzielania zamówień w KWP zs. w Radomiu.


Kod CPV: 48461000-7

        I.            OGÓLNE WYMAGANIA

1)     Termin realizacji  –– maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2023 r.

2)      Kryteria wyboru ofert: cena łącznie brutto - 100 %.

 

3) Dostarczenia plików licencyjnych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego:   

4)      Termin i forma płatności na rzecz Wykonawcy: Płatność na warunkach określonych we wzorze umowy - przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez KWP zs. w Radomiu prawidłowo wystawionej Faktury Vat.

 

Uwaga: Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

 

     5)      Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6) Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez siebie zadanie z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

 

     7)      W przypadku braku akceptacji OPZ jak również niewyrażenia zgody na określone warunki udziału w postępowaniu prosimy nie składać oferty!!!

    8)       Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów – poza wypełnieniem formularza na stronie postępowania – platformie zakupowej Open Nexus należy dołączyć:

wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 z uwzględnieniem części  na wybrane przez siebie zadanie/a

pełnomocnictwo do podpisania oferty /w przypadku udzielenia/.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.            W przypadku pytań:

- proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

  lub w szczególności:

·         w sprawach merytorycznych – Grzegorz Gruszczyński tel.: 47 701 34 14;

e-mail: grzegorz.gruszczynski@ra.policja.gov.pl;

·         w sprawach formalnych  - Paweł Łyżwiński tel.: 47 701 34 05

e-mail: pawel.lyzwinski@ra.policja.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

    III.            OGÓLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 ust. 1 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP zs. w RADOMIU:

 

 1)      Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku nie wyrażenia zgody na warunki udziału - proszę nie składać swojej oferty.

 2)      Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platforma zakupowa.pl. Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane.

 3)  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), ewentualne załączniki oraz inne niezbędne informacje zamieszczone są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki udziału i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

 4)  Oferowana przez Wykonawcę cena za towar / usługę musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostarczenia/dojazdu. KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

 5)      O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w odniesieniu do ceny brutto.

 6)      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw / usług zaoferowany asortyment i wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

 7)      KWP zs. w Radomiu zastrzega, że:

- wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z określonymi w danym postępowaniu kryteriami wyboru oferty;

- przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu;

- w przypadku realizowania dostawy/ usługi niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, zwróci przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- istnieje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 8)      Zamawiający informuje,  że dane osobowe Wykonawców składających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą  w Radomiu,  ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, a dane osobowe/ zakupowe Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą będą wykorzystane do celów realizacji umowy / zamówienia.Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1- Załącznik nr 1.pdf pdf 638.33 2023-11-15 14:34:00 Subject of the order
Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 - Załącznik nr 1.pdf pdf 631.52 2023-11-15 14:34:00 Subject of the order
Projekt umowy.pdf pdf 306.86 2023-11-15 14:34:00 Criterion
Formularz ofertowy Załącznik nr 2 .docx docx 37.04 2023-11-15 14:34:00 Criterion

Announcements

2023-11-22 14:30 Paweł Łyżwiński W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Pzp (wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.) oraz zgodnie z Decyzją nr 185/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 ważna oferta dla Zadania nr 1 oraz 2 oferty dla Zadania nr 2. Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty firm:

dla Zadania nr 1
Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61
40-423 Katowice

Wartość oferty: 32.103,00 zł brutto

dla Zadania nr 2
FORSEC Spółka Akcyjna
ul. Aleja Wojciecha Korfantego nr 138
40-156 Katowice
Wartość oferty: 6.642,00 zł brutto


Oferty okazały się najkorzystniejsze ponieważ zawierają najniższe ceny z pośród ważnych ofert tzn. spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 Zakup aktualizacji licencji oprogramowania Magnet AXIOM Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 - Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
2 Zadanie nr 2 Zakup aktualizacji licencji oprogramowania X-Ways Forensics Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 - Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności, projekt umowy - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

(0)
3 Termin realizacji - 11.12.2023r. Proszę zaoferować lub potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dostarczenie plików licencyjnych - Dostarczenie plików licencyjnych na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego: Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz ofertowy/Oferta cenowa - Proszę o wypełnienie i podpisanie załączonego Formularza ofertowego - Załącznik nr 2 dla zadania na które składana jest oferta. Attachment required

Formularz ofertowy Z [...].docx

(0)
6 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując „TAK” (0)
7 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując „TAK” (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 263