Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.113.2023 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego- Budowa placu zabaw przy ul. Orzeszkowej/ Turowskiej w Zgorzelcu"

Marcelina Wysota
Urząd Miasta Zgorzelec
Deadlines:
Published : 15-11-2023 12:55:00
Placing offers : 22-11-2023 12:50:00
Offers opening : 22-11-2023 12:55:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 757759944

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie, o którym mowa powyżej obowiązuje od 01 maja 2022 r.*

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf pdf 430.17 2023-11-15 12:55:00 Proceeding
projekt umowy inspektor.pdf pdf 348.14 2023-11-15 12:55:00 Criterion
Informacja o unieważnieniu inspektora.pdf pdf 364.2 2023-11-20 14:43:30 Public message

Announcements

2023-11-20 14:55 Marcelina Wysota Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Dzień dobry,
w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego- Budowa placu zabaw przy ul. Orzeszkowej/ Turowskiej w Zgorzelcu "Pełnienie nadzoru inwestorskiego- Budowa placu zabaw przy ul. Orzeszkowej/ Turowskiej w Zgorzelcu" Szczegółowy opis zamówienia zawarto w projekcie umowy. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa się na cały na cały okres realizacji robót budowlanych, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski , począwszy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia dokonania odbioru końcowego z klauzulą "odbieram", z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych wynosi 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Proszę o potwierdzić wpisując "Akceptuje" (0)
4 Podwykonawstwo - Wykonawca oświadcza, że zamówienie nie będzie wykonane przez podwykonawcę.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje" (0)
5 Numer rachunku bankowego - Wykonawca oświadcza, że do rozliczeń z zamawiającym posiada następujący numer rachunku bankowego- proszę podać nr rachunku bankowego. (0)
6 Warunki zawarte w projekcie umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje"

projekt umowy inspek [...].pdf

(0)
7 Oświadczam, że nie zachodzę w stosunku do mnie przesłanki dotyczące wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) . - Proszę potwierdzić. (0)
(0)

The number of page views: 144