Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/Ochrona/2023 „Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia w obiekcie PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 15-11-2023 10:51:00
Placing offers : 24-11-2023 10:00:00
Offers opening : 24-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbe5b4-c391-bfb2-b283-bb0011e8517d.pdf pdf 153.56 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 408.63 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Umowa na świadczenie usług ochrony mienia.docx docx 46.97 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.51 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz usług.docx docx 19.44 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 28.95 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.5 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.84 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41.5 2023-11-15 10:51:00 Proceeding
Pytania oraz odpowiedzi ochrona_PGKiM Drezdenko-sig.pdf pdf 270.06 2023-11-20 08:24:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 139.44 2023-11-24 10:55:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Raven.pdf pdf 142.31 2023-12-08 08:32:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku 08dc0ddc-97b3-3523-95d1-0b001151b26d.pdf pdf 66.76 2024-01-05 12:02:35 Public message

Announcements

2024-01-05 12:02 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-08 08:32 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-24 10:55 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 220 602,96 PLN.
2023-11-20 08:24 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytania oraz odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402