Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.4.2023 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Deadlines:
Published : 07-11-2023 10:34:00
Placing offers : 16-11-2023 11:00:00
Offers opening : 16-11-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.2023 SWZ edytowalna.doc doc 423 2023-11-07 10:34:00 Proceeding
4.2023 SWZ.pdf pdf 1303.58 2023-11-07 10:34:00 Proceeding
2023_BZP 00480072_01.pdf pdf 148.72 2023-11-07 10:34:00 Proceeding
Pismo nr 1 komunikat.pdf pdf 687.02 2023-11-16 09:06:18 Public message
Pismo nr 2 zestawienie.pdf pdf 722.3 2023-11-16 12:00:57 Public message
Pismo nr 4 wybór Energia(1).pdf pdf 944.07 2023-11-23 09:16:52 Public message

Announcements

2023-11-23 09:16 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pismo nr 4 wybór Ene [...].pdf

2023-11-16 12:00 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie , działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Pismo nr 2 zestawien [...].pdf

2023-11-16 09:06 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pismo nr 1 komunikat [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267