Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZAP-380-27/23 DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Deadlines:
Published : 31-10-2023 11:31:00
Placing offers : 27-11-2023 10:00:00
Offers opening : 27-11-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.86 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 9067.74 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 SWZ Protezy.rtf rtf 1366.99 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy protezy.doc doc 85 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.xls xls 38.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Parametrów Technicznych.doc doc 78.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 4 JEDZ.doc doc 204.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji w JEDZ.doc doc 47 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 6 art. 5k Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 23.09 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 7 art. 5k Podmiot udostępniający zasoby.docx docx 20.46 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 8 GK.doc doc 44 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 9 Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 10 Zobow. innego podmiotu do udost. niezbędnych zasobów.doc doc 47.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 11 Oświadczenie - dokumenty przedmiotowe.doc doc 44.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-27-23 Załącznik nr 12 Projekt umowy.doc doc 115.5 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
FZAP-380-1-27-23 Zawiadominie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 334.49 2023-11-03 09:52:57 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 82.7 2023-11-08 09:43:58 Public message

Announcements

2023-11-08 10:00 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.10.2023 r., z wykorzystaniem standardowych formularzy z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. Od dnia 25 października 2023 r. ogłoszenia winny być zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z wykorzystaniem wyłącznie formularzy z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r.
2023-11-08 09:43 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wynik postępowania.p [...].pdf

2023-11-03 09:52 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 03.11.2023 r. (FZAP-380-1/27/23).

FZAP-380-1-27-23 Zaw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 199