Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych

Deadlines:
Published : 31-10-2023 08:29:00
Placing offers : 14-11-2023 11:00:00
Offers opening : 14-11-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

1.   Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych zlokalizowanych na terenie obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

2.     Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)     wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego czterech pompowni

2)    usuwanie awarii/usterek i wykonywanie bieżących napraw pompowni zgodnie z potrzebami Zamawiającego 24h/7/365.

3.   Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

4.    Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonym wzorze umowy - załącznik nr 3.

5.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

6.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych przepompowni wód deszczowych, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto oraz dysponują osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne grupa „I” Eksploatacja w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 KV. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych usług wraz z dowodami należytego wykonania tych usług oraz oświadczenie o dysponowaniu osobami, o uprawnienia wyżej wskazanych. Wzór wykazu usług oraz oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.docx docx 31.55 2023-10-31 08:29:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz usług.docx docx 35.82 2023-10-31 08:29:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 637.56 2023-10-31 08:29:00 Proceeding
Informacja o złożonej ofercie - postępowanie ID 840401.pdf pdf 222.41 2023-11-14 13:32:51 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 840401-sig.pdf pdf 395.99 2023-11-24 07:46:21 Public message

Announcements

2023-11-24 07:46 Sylwia Marciniak Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-14 13:32 Sylwia Marciniak Informacja o złożonej ofercie

Informacja o złożone [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - Należy załączyć wykaz usług, dowody należytego wykonania wykazanych usług oraz oświadczenie o dysponowaniu osobami o wymaganych uprawnieniach - sporządzony wg wzoru załącznika nr 2 (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387