Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.91.2023.AG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przebudowy ciągu naskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-10-2023 12:53:00
Placing offers : 03-11-2023 10:00:00
Offers opening : 03-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja geologiczno-inżynierska_2017.zip zip 78833.87 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 116.59 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 265.43 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 40.11 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.67 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
PFU.zip zip 30928 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Projekt robót geologicznych_2017.zip zip 84564.66 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 305.25 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
zał. nr 1 do OPZ_Warunki do projektowania oświetlenia_MZD.pdf pdf 548.59 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
zał. nr 2 do OPZ_Warunki do projektowania oświetlenia_Energa Oświetlenie.pdf pdf 98.6 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 3_Scan 7011.1.3 war. tech. ciąg naskarpowy_WSK.pdf pdf 562.31 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 3_skan protokołu z inspekcji_zał. do Scan 7011.1.3.pdf pdf 5348.22 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
zał. nr 4_Warunki do projektowania gospodarki ściekowej_Wodociągi Płockie.pdf pdf 267.24 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 5 do OPZ_opinia BKZ - Kazimierza Wielkiego - ciąg naskarpowy.pdf pdf 97.88 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
zał. nr 6 do OPZ_Warunki do projektowania_Geolog Miasta.pdf pdf 54.03 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 7 do opz_Tabela elementów scalonych.odt odt 22.59 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy - EBI.pdf pdf 35.45 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego_4.10.2023.pdf pdf 46.65 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji wykonania.pdf pdf 37.76 2023-10-24 12:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 117.49 2023-11-03 10:27:41 Public message
unieważnienie.pdf pdf 109.12 2023-11-09 14:33:30 Public message

Announcements

2023-11-09 14:33 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o unieważnieniu

unieważnienie.pdf

2023-11-03 10:27 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-03 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 550.000,00 zł gross (na zakres podstawowy + opcja)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372