Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRG.271.67.2023 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Dariusz Makowski
Gmina Rabka-Zdrój
Deadlines:
Published : 22-09-2023 10:47:00
Placing offers : 20-10-2023 11:00:00
Offers opening : 20-10-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
notice-4_wysłane 18.09.2023 r..pdf pdf 124.43 2023-09-22 10:47:00 Proceeding
SWZ_dostawa energii elektrycznej_IRG.271.67.2023.docx docx 106.85 2023-09-22 10:47:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 351.08 2023-09-22 10:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 163.92 2023-11-23 11:18:46 Public message

Announcements

2023-11-23 11:18 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 23.11.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.67.2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.” została wybrana oferta, tj.:

- dla części 1, tj.: „Dostawa energii elektrycznej w roku 2024”, oferta nr 2, tj.:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 208 112,79 zł.
Ilość punktów: cena 100,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest niższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający.

W postępowaniu dla części 1 złożono 3 oferty, tj.:

oferta nr 1:
Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Cena ofertowa wynosi: 1 219 333,47 zł.
Ilość punktów: cena 99,08 pkt., łącznie 99,08 pkt.

oferta nr 2:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 208 112,79 zł.
Ilość punktów: cena 100,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

oferta nr 3:
Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena ofertowa wynosi: 1 264 563,68 zł.
Ilość punktów: cena 95,54 pkt., łącznie 95,54 pkt.

- dla części 2 „Dostawa energii elektrycznej w roku 2025” oferta nr 1, tj.:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 321 550,26 zł.
Ilość punktów: cena 100,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale z uwagi na konieczność realizacji zadania została podjęta decyzja o zwiększeniu tej kwoty.

W postępowaniu dla części 2 złożono 2 oferty, tj.:

oferta nr 1:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 321 550,26 zł.
Ilość punktów: cena 100,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

oferta nr 2:
Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena ofertowa wynosi: 1 371 239,80 zł.
Ilość punktów: cena 96,38 pkt., łącznie 96,38 pkt.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-10-20 12:27 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 20.10.2023 r.
Znak Sprawy: IRG.271.67.2023
Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmian.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, na zadanie, pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r." Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 3 oferty, tj.:

1) dla części 1 „Dostawa energii elektrycznej w roku 2024”:
oferta nr 1:
Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Cena ofertowa wynosi: 1 219 333,47 zł.

oferta nr 2:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 208 112,79 zł.

oferta nr 3:
Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena ofertowa wynosi: 1 264 563,68 zł.

2) dla części 2 „Dostawa energii elektrycznej w roku 2025”:
oferta nr 1:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 321 550,26 zł.

oferta nr 2:
Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena ofertowa wynosi: 1 371 239,80 zł.
2023-10-20 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:
1. Część I - 1 246 687,13 zł
2. Część II - 1 277 834,09 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523