Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-23-150UN DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI BAKTERII ORAZ GRZYBÓW W TECHNOLOGII SPEKTOMETRII MASOWEJ

Deadlines:
Published : 19-09-2023 07:35:00
Placing offers : 16-10-2023 08:00:00
Offers opening : 16-10-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 238.5 2023-09-19 07:35:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 101.76 2023-09-19 07:35:00 Proceeding
SWZ150UN.pdf pdf 1136.46 2023-09-19 07:35:00 Proceeding
Załączniki do pobrania.doc doc 170 2023-09-19 07:35:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania 150UN.pdf pdf 875.93 2023-09-26 13:45:03 Public message
Unieważnienie postępowania 150UN.pdf pdf 875.93 2023-09-26 13:49:16 Public message
Ogłoszenie o udziel. zam. unieważnienie.pdf pdf 92.05 2023-09-29 09:18:54 Public message

Announcements

2023-09-29 09:18 Bożena Radek Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udziel. [...].pdf

2023-09-26 13:49 Bożena Radek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający ogłosił postępowanie, które zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnot Europejskich w dniu 18.09.2023r. pod numerem 2023/ S 179-561650.
Zamawiający zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W związku z nieprzyznaniem środków w ramach programu wieloletniego na lata 2023-2032 „Narodowy Program Transplantacyjny”, zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających wątrobę” Zamawiający unieważnia postępowanie.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-09-26 13:45 Bożena Radek Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 203