Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AF-271-9/23 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w Krakowie podczas trwania XXXIII konferencji z cyklu: „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” w dniach 26-28 lutego 2024 r.

Deadlines:
Published : 12-09-2023 16:16:00
Placing offers : 20-09-2023 11:00:00
Offers opening : 20-09-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_AF-271-9_23-sig.pdf pdf 590.28 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Zalacznik_1_Opis_przedmiotu_zamówienia_AF-271-9_23-sig.pdf pdf 490.54 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_2_Formularz_cenowy_AF-271-9_23.docx docx 22.93 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_i_spełnianiu_warunków_AF-271-9_23.docx docx 21.56 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_4_Wykaz_usług_AF-271-9_23.docx docx 14.82 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_5_Oświadczenie_o_braku_przynależności_do_tej_samej_grupy_kapitałowej_AF-271-9_23.docx docx 25.8 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_6_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_AF-271-9_23.docx docx 20.07 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Załącznik_7_Wzór_umowy_AF-271-9-23.pdf pdf 212.55 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_AF-271-9_23.pdf pdf 118.2 2023-09-12 16:16:00 Proceeding
AF_271_9_23_Informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf pdf 349.46 2023-09-20 15:21:51 Public message
AF_271_9_23_Informacja_o_zwiększeniu_kwoty_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia-sig.pdf pdf 609.03 2023-10-02 12:36:02 Public message
AF_271_9_23_Informacja_o_wyborze oferty_najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 640.02 2023-10-02 12:37:49 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_AF-271-9_23.pdf pdf 65.72 2023-10-03 16:38:15 Public message

Announcements

2023-10-03 16:38 Konrad Majewski OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Zamawiający informuję o zakończeniu postępowania pod nazwą: "Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w Krakowie podczas trwania XXXIII konferencji z cyklu: „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” w dniach 26-28 lutego 2024 r.”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamówienie zostało udzielone Qubus Hotel Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 350180,00 zł brutto. Zamawiający informuję, iż ogłoszenie o wyniku przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, które to ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-10-02 12:37 Konrad Majewski Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

AF_271_9_23_Informac [...].pdf

2023-10-02 12:36 Konrad Majewski Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający przekazuje informację, iż dokonał zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

AF_271_9_23_Informac [...].pdf

2023-09-20 15:21 Konrad Majewski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania pod nazwą: „Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w Krakowie podczas trwania XXXIII konferencji z cyklu: „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” w dniach 26-28 lutego 2024 r.”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację, że w niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

AF_271_9_23_Informac [...].pdf

2023-09-20 11:00 Buyer message Zamawiający informuję, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 335 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 269