Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/PG/351-74/2023 TP/U/S „Usługi animacji społeczno-kulturowej dla dzieci w związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

Deadlines:
Published : 07-09-2023 12:30:00
Placing offers : 18-09-2023 10:00:00
Offers opening : 18-09-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbaf89-74fa-5b77-851b-8200122ad580.pdf pdf 251.21 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - umowa ramowa.zip zip 3094.53 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 28.52 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25.84 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 100 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca osób zaangażowanych w realizację zamówienia .docx docx 28.27 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.28 2023-09-07 12:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 709.6 2023-09-07 13:47:24 Proceeding
14-09-2023 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 37.39 2023-09-15 06:58:51 Proceeding
14-09-2023 SWZ 351-74-2023.pdf pdf 1158.55 2023-09-15 06:58:38 Proceeding
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-74-2023.pdf pdf 604.52 2023-09-15 06:58:44 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 631.18 2023-09-07 12:30:00 Criterion
informacja o kwocie -351-74-2023 .pdf pdf 530 2023-09-18 10:50:00 Public message
informacja z otwarcia - 351-74-2023.pdf pdf 546.05 2023-09-18 11:36:41 Public message
informacja o kwocie -351-74-2023 .pdf pdf 531.26 2023-09-25 10:35:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-74-2023.pdf pdf 577.51 2023-10-12 11:08:59 Public message

Announcements

2023-10-12 11:08 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z przeprowadzoną oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-25 10:35 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia polegającej na omyłkowy wskazaniu ogólnej wartości zamówienia nie odpowiadającej sumie wartości każdej z części Zamawiający w załączeniu przesyła informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jednocześnie sanując zaistniałą omyłkę pisarską.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-18 11:36 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem ofert nadesłanych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-18 10:50 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do S [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619