Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP07/2023 Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach Projektu pn. „Toruń Space Labs”

Alicja Połczyńska- Łagoda
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 06-09-2023 21:07:00
Placing offers : 11-09-2023 23:00:00
Offers opening : 11-09-2023 23:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ obiekt sferyczny.pdf pdf 845.3 2023-09-06 21:07:00 Proceeding
ogłoszenie 2023-OJS171-538995-pl.pdf pdf 114.2 2023-09-06 21:07:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 7135.5 2023-09-06 22:48:19 Proceeding
pismo-unieważnienie postępowania.pdf pdf 248.02 2023-09-11 23:02:55 Public message
pismo-unieważnienie postępowania.pdf pdf 248.02 2023-09-12 13:26:57 Public message

Announcements

2023-09-12 13:27 Alicja Połczyńska- Łagoda Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach zadania pn. „Toruń Space Labs” znak postępowania: DS/ZP07/2023

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
W toku postępowania ujawnione zostało, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niewyczerpujący i niekompletny, wystąpiła potrzeba zmiany zakresu zamówienia - zakres zamówienia wymaga uzupełnienia o dodatkowe elementy związane m.in. z zapewnieniem ogrzewania, izolacji podłogi, oświetlenia obiektu sferycznego i wykonania instalacji światłowodowej. W związku z wystąpieniem tych okoliczności, konieczna jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia i zmiana zakresu zamówienia, co powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

UZASADNIENIE PRAWNE
Zamawiający – na podstawie art. 256 pzp - może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 pzp i Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na tej podstawie. Do dnia unieważnienia postępowania nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu.

pismo-unieważnienie [...].pdf

2023-09-11 23:02 Alicja Połczyńska- Łagoda Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach zadania pn. „Toruń Space Labs” znak postępowania: DS/ZP07/2023

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
W toku postępowania ujawnione zostało, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niewyczerpujący i niekompletny, wystąpiła potrzeba zmiany zakresu zamówienia - zakres zamówienia wymaga uzupełnienia o dodatkowe elementy związane m.in. z zapewnieniem ogrzewania, izolacji podłogi, oświetlenia obiektu sferycznego i wykonania instalacji światłowodowej. W związku z wystąpieniem tych okoliczności, konieczna jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia i zmiana zakresu zamówienia, co powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

UZASADNIENIE PRAWNE
Zamawiający – na podstawie art. 256 pzp - może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 pzp i Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na tej podstawie. Do dnia unieważnienia postępowania nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu.


pismo-unieważnienie [...].pdf

2023-09-11 23:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 345