Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.44.2023 Dostawa sprzetu komputerowego w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 06-09-2023 15:30:00
Placing offers : 14-09-2023 09:00:00
Offers opening : 14-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_BZP.pdf pdf 1305.07 2023-09-06 15:30:09 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1027.76 2023-09-06 20:21:28 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy(1).doc doc 417.5 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 362.66 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 357.42 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 355.24 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał. nr 6 - projekt umowy.doc doc 417 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał_2a_formularz_cenowy.xlsx xlsx 56.44 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał_nr-1 _opis_przedmiotu.xlsx xlsx 13.68 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
zał_nr-1a_procesor.pdf pdf 1744.65 2023-09-06 20:21:46 Proceeding
SWZ_zm_12.09.2023.pdf pdf 1093.97 2023-09-13 14:00:19 Proceeding
zestawienie_ofert_14.09.2023 publiczne.pdf pdf 689.89 2023-09-14 10:21:42 Public message
wybór_oferty_18.09.2023.pdf pdf 406.93 2023-09-18 11:03:02 Public message

Announcements

2023-09-18 11:03 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
99-300 Kutno, ul. Noskowskiego 1
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

wybór_oferty_18.09.2 [...].pdf

2023-09-14 10:21 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu

zestawienie_ofert_14 [...].pdf

2023-09-14 08:45 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 29 140,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 454