Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/PG/351-72/2023 TP/U/S Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych/kursów i egzaminów certyfikacyjnych dla obywateli Ukrainy będących uczestnikami projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Deadlines:
Published : 30-08-2023 13:09:00
Placing offers : 08-09-2023 10:00:00
Offers opening : 08-09-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dba941-cee7-f482-851b-8200122ac757.pdf pdf 211.37 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załacznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamóiwienia_kursy_zawodowe .pdf pdf 1227.73 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik do OPZ - szacunkowa liczba uczestników.pdf pdf 419.32 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wzor_umowa_ramowa_wykonawcza.pdf pdf 1000.5 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 28.74 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.docx docx 23.41 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25.14 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 101 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 32.98 2023-08-30 13:09:00 Proceeding
06-09-2023 SWZ 351-72-2023.pdf pdf 966.6 2023-09-06 14:43:49 Proceeding
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 35.78 2023-09-06 14:44:06 Proceeding
06-09-2023 załącznik nr 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.DOCX DOCX 629.06 2023-09-06 14:44:23 Criterion
odpowiedź na pytania 351-72-2023.pdf pdf 644.03 2023-08-31 14:47:25 Public message
odpowiedź na pytania nr 2 351-72-2023.pdf pdf 652.93 2023-09-06 14:45:38 Public message
informacja o kwocie -351-72-2023 .pdf pdf 527.99 2023-09-08 11:07:50 Public message
informacja z otwarcia - 351-72-2023.pdf pdf 552.75 2023-09-08 14:46:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-72-2023.pdf pdf 606.86 2023-10-09 12:57:09 Public message

Announcements

2023-10-09 12:57 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaniem oceny ofert w niniejesyzm postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-08 14:46 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-08 11:07 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-06 14:45 Paweł Ginel Szanowni Państwo, W związku z nadesłanymi przez jednego z wykonawców pytaniami do treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-08-31 14:47 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z nadesłanymi przez jednego z wykonawców pytaniami do treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

06-09-2023 załączni [...].DOCX

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059