Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.18.2023 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 29-08-2023 12:43:00
Placing offers : 26-09-2023 09:00:00
Offers opening : 26-09-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.58 2023-08-29 12:43:00 Proceeding
Załączniki od nr 1 do nr 7 SWZ.docx docx 77.94 2023-08-29 12:43:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1108.45 2023-08-29 12:48:17 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 454.23 2023-09-14 13:13:37 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 454.23 2023-09-14 13:19:02 Public message

Announcements

2023-09-14 13:19 Dorota Gutowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamienił planowany termin zawarcia umowy na okres 2 lat. W konsekwencji zmianie uległa wartość szacunkowa zamówienia, co skutkowałaby konieczności wszczęcia postępowania w trybie podstawowym, dlatego Zamawiający unieważnia postępowanie.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-14 13:13 Dorota Gutowska zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 205