Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/81/2023 Usługa ubezpieczenia INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (2 CZĘŚCI)

Michał Binkowski
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 29-08-2023 11:02:00
Placing offers : 29-09-2023 11:00:00
Offers opening : 29-09-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1           –             Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2           –             Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a         –             Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 2b        –             Wykaz pojazdów

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.


Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS165-519606-pl.pdf pdf 140.56 2023-08-29 11:02:00 Proceeding
SWZ przetarg nieograniczony.pdf pdf 545.9 2023-08-29 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI JAWNE DO SWZ.zip zip 345.74 2023-08-29 11:02:00 Proceeding
JAWNE wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 146.07 2023-09-21 15:09:58 Public message
Informacja po otwarciu ofert.pdf pdf 43.43 2023-09-29 12:29:57 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 82.71 2023-10-02 13:57:56 Public message
2023-OJS193-602403-pl.pdf pdf 105.1 2023-10-06 10:32:55 Public message

Announcements

2023-10-06 10:32 Agnieszka Mikołajczyk Wyniki postępowania

2023-OJS193-602403-p [...].pdf

2023-10-02 13:57 Michał Binkowski Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) informujemy, że postępowanie zostaje unieważnione.

MERYDIAN
Brokerski Bom Ubezpieczeniowy S.A.
90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233
Pełnomocnik Zamawiającego

Unieważnienie.pdf

2023-09-29 12:29 Michał Binkowski Informacja po otwarciu ofert, w oparciu o art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Informacja po otwarc [...].pdf

2023-09-29 11:03 Michał Binkowski Znak sprawy: ZP/81/2023

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia „Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” (2 Części)

Działając w imieniu Zamawiającego „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi:

2.700.000 zł gross dla Części 1;

6.000 zł gross dla Części 2.

MERYDIAN
Brokerski Bom Ubezpieczeniowy S.A.
90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233
Pełnomocnik Zamawiającego
2023-09-21 15:09 Michał Binkowski Dzień dobry, W załączeniu jawne wyjaśnienia treści SWZ.
Michał Binkowski
Merydian BDU SA

JAWNE wyjaśnienia tr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 155