Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZP-271-PN-16/2023 Dostawa zespołu pompowego pompy OS-300 do układu wody ciepłowniczej w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Deadlines:
Published : 18-08-2023 09:23:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowanie dostępne jest pod adresem:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8353d7e9-383b-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Oferty należy składać w sposób określony w SWZ (czyli za pomocą platformyhttps://ezamowienia.gov.pl).

Oferty złożone poprzez Platformę Zakupową zostaną odrzucone, jako złożone niezgodnie z postanowieniami SWZ.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę poprzez Platformę Zakupową oraz poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl, Zamawiający odrzuci ofertę złożoną poprzez Platformę Zakupową, natomiast przyjmie ofertę złożoną poprzez platformę

https://ezamowienia.gov.pl.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 330