Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-66/2023 ZO/U Usługa transportowa polegająca na przewozie uczestników szkolenia do Centrum Usług Społecznych (CUS) w gminie Wiązowna powiat otwocki województwa mazowieckiego, w związku z realizacją projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Deadlines:
Published : 07-08-2023 14:15:00
Placing offers : 11-08-2023 09:00:00
Offers opening : 11-08-2023 10:00:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań w postępowaniu

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta wstępna składana elektronicznie przy czym za formę elektroniczną, na potrzeby niniejszego zamówienia, Zamawiający uznaje za wystarczające by wykonawca składający ofertę przesłał ją za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z dostępną na Platformie Zakupowej instrukcją, w postaci skanu dokumentu podpisanego przez uprawnioną osobę.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 538.42 2023-08-09 06:57:32 Proceeding
02 Zał. nr 2 Wzór umowy_transport_RODO.pdf pdf 729.13 2023-08-07 14:15:00 Proceeding
01 Zał. nr 1 OPZ Usługa transportowa.pdf pdf 521.06 2023-08-09 06:57:32 Proceeding
03 Zał. nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 38.81 2023-08-07 14:15:00 Criterion
Wyłonienie 2023-08-14.pdf pdf 525.85 2023-08-14 10:46:59 Public message

Announcements

2023-08-14 10:46 Piotr Ratajczyk Zestawienie porównania i oceny ofert

Wyłonienie 2023-08-1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3 Formula [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279