Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup 13 nawilżaczy powietrza

Deadlines:
Published : 02-08-2023 15:39:00
Placing offers : 11-08-2023 10:00:00
Offers opening : 11-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o postępowaniu.pdf pdf 96.42 2023-08-02 15:39:00 Proceeding
SWZ nawilżacze 2.docx docx 152.08 2023-08-02 15:39:00 Proceeding
inf z otwacia ofert.pdf pdf 31.19 2023-08-11 13:14:52 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 40.21 2023-08-23 13:55:29 Public message

Announcements

2023-08-23 13:55 Anna Wandzik
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup 13 nawilżaczy powietrza


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w dostawy wybrano ofertę Wykonawcy.

Swegon sp z o.o.
ul. Owocowa 23
62-080 Tarnowo Podgórne

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 0 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 80 pkt.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu, jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-11 13:14 Anna Wandzik Informacja z otwarcia ofert
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup 13 nawilżaczy powietrza”


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 1
Swegon sp z o.o.
ul. Owocowa 23
62-080 Tarnowo Podgórne

cena ofertowa netto: 183 081,00 zł
cena ofertowa brutto: 225 189,63 zł

inf z otwacia ofert. [...].pdf

2023-08-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 255 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 251