Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INF.271.3.3.2023.MS Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office

Michał Suliga
Gmina Włoszczowa
Deadlines:
Published : 02-08-2023 10:39:00
Placing offers : 08-08-2023 16:00:00
Offers opening : 08-08-2023 16:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 413856504

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 6638.66 2023-08-02 10:39:00 Proceeding
zapytanie ofertowe - wersja dostępna cyfrowo.pdf pdf 583.04 2023-08-02 10:39:00 Proceeding
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 344.95 2023-08-02 10:39:00 Proceeding
PassMark - Video Card (GPU) Benchmarks - GPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked Videocards.pdf pdf 1027.73 2023-08-02 10:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 441.06 2023-08-09 12:21:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 106.91 2023-08-09 12:21:48 Public message

Announcements

2023-08-09 12:21 Michał Suliga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-04 11:23 Michał Suliga Włoszczowa,04.08.2023r.
INF.271.3.3.2023.MS
Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczył przedmiot zamówienia kurierem (dostawa do pierwszego punktu w siedzibie Zamawiającego)? Jest to powszechnie stosowana praktyka – osobisty przyjazd Wykonawcy znacznie podwyższa koszty realizacji zamówienia. Podpisanie protokołu nastąpiłoby zdalnie, po weryfikacji przez Zamawiającego zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganiami i ofertą Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przedmiotu umowy przez kuriera.

Pytanie 6:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający opisał różne warunki gwarancyjne (czas gwarancji - 3 i 5 lat; przyjazd serwisanta w ciągu 4 godzin lub na następny dzień roboczy). Prosimy o ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru. Natomiast zgodnie z zapisami § 4 ust 2 zdanie 2 (wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) jeżeli, sprzęt komputerowy stanowiący przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta, która przewiduje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy gwarancja Wykonawcy obejmuje taki okres jak gwarancja producenta.
2023-08-03 09:34 Michał Suliga Włoszczowa,03.08.2023r.
INF.271.3.3.2023.MS
Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak, zaoferowana licencja na dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowa.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Nie jest to wymagane.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie biurowe było jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwę, wersję oraz numer katalogowy producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie biurowe było jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwę, wersję oraz numer katalogowy producenta.

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"
Odpowiedź:
Tak, oprogramowanie może zostać zweryfikowane pod kątem oryginalności.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena komputera typu All-in-one DELL OptiPlex 7410 All-in-One 18 pc. - (0)
2 Cena pakietu biurowego office Cena pakietów biurowych Microsoft Office 2021 Home & Business 18 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - zostanie wykonany w terminie do dnia 31.07.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia (0)
6 Oświadczenie - Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299