Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie naprawy oraz przeprowadzenie przeglądu eksploatacyjnego centralnej instalacji oświetlenia awaryjnego CBOA.

Deadlines:
Published : 01-08-2023 13:17:00
Placing offers : 16-08-2023 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

1.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)   naprawę centralnej instalacji oświetlenia awaryjnego CBOA firmy  AWEX,

2)   przegląd eksploatacyjny centralnej instalacji oświetlenia awaryjnego CBOA firmy AWEX po wykonaniu naprawy wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2.    Rzuty przedstawiający drogi ewakuacyjne stanowi załącznik nr 2.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia samej naprawy systemu w pełnym lub ograniczonym zakresie lub przeprowadzenie samego przeglądu.

4.     Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, jego zakres, warunki realizacji, odbiorów, gwarancji i płatności opisano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1.

5.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że:

1)    dysponuje co najmniej 2 osobami, w tym co najmniej 1 posiadającą ważne świadectwa kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” grupy „I” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV

oraz

2)    dysponuje dostępem do części zamiennych, kompatybilnych i jednorodnych
z rozwiązaniem centralnego systemu oświetlenia awaryjnego firmy AWEX funkcjonującym w obiekcie szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, których zastosowanie nie spowoduje obniżenia sprawności działania systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obiekcie szpitala

oraz

3)    posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych i serwis centralnej instalacji oświetlenia awaryjnego CBOA wraz z oprawami produkcji firmy AWEX

lub

posiada autoryzację firmy AWEX do wykonywania przeglądów eksploatacyjnych i/lub usług serwisowych

lub

posiada świadectwa przeszkolenia wystawione przez producenta centralnej instalacji oświetlenia awaryjnego CBOA do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych i/lub usług serwisowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału.

7.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 540.1 2023-08-01 13:17:00 Proceeding
załącznik nr 2 - rzuty przedstawiajace drogi ewakuacyjne.pdf pdf 4242.33 2023-08-01 13:17:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 800667.pdf pdf 217.61 2023-08-18 07:34:45 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 800667-sig.pdf pdf 411.05 2023-08-22 09:44:50 Public message

Announcements

2023-08-22 09:44 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-18 07:34 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana modułów adresowych UNILED ADP typ ADP/3 AWEX zintegrowanych z zasilaczem dla oprawy oświetlenia awaryjnego LVPO/3W/Z/CB/ADP/WH - 200 pc. - (0)
2 Wymiana źródeł światła POWER LED 1x3W - 20 pc. - (0)
3 Wymiana modułu ML-S 3x4A - 1 pc. - (0)
4 Programowanie systemu CBOA wraz oprawami - 1 service - (0)
5 Sprawdzenie działania systemu CBOA wraz oprawami - 1 service - (0)
6 Zryczałtowany dojazd - 3 pc. - (0)
7 Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego po naprawie systemu - 1 service - (0)
8 Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty parkingu na terenie szpitala, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykonawca oświadcza, że spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 15.04.2022 r.) - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
7 Akceptuję treść załączonego do zapytania wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250