Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-61/2023 TP/U/S „Kompleksowe zapewnienie świadczenia indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego poradnictwa obywatelskiego dla obywateli Ukrainy poprzez uruchomienie i obsługę punktu poradnictwa prawno-obywatelskiego dla uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Deadlines:
Published : 21-07-2023 14:13:00
Placing offers : 02-08-2023 09:00:00
Offers opening : 02-08-2023 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db89e0-5882-5fbb-8fd4-f300124aeb82.pdf pdf 221.07 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 964.04 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy z załacznikami prawno obywatelskie.pdf pdf 902.32 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 28.63 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 23.69 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 100 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Dodatkowe kompetencje.docx docx 22.34 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.35 2023-07-21 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 7a do SWZ - Oświadczenie osoby.docx docx 23.4 2023-07-28 14:56:52 Proceeding
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-61-2023.pdf pdf 815.3 2023-07-28 14:56:58 Proceeding
08db8f69-efb7-728b-8530-e60012b96300.pdf pdf 38.93 2023-07-28 14:57:03 Proceeding
28-07-2023 SWZ 351-61-2023.pdf pdf 1062.04 2023-07-28 14:57:07 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 638.38 2023-07-21 14:13:00 Criterion
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-61-2023.pdf pdf 817.38 2023-07-31 11:24:22 Public message
odpowiedź na pytania 2 351-61-2023.pdf pdf 626.59 2023-08-01 12:09:50 Public message
informacja o kwocie - 351-61-2023 .pdf pdf 208.18 2023-08-02 09:42:45 Public message
2023-08-02 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 500.27 2023-08-02 13:16:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-61-2023.pdf pdf 256.19 2023-08-31 21:08:51 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania częsć 3 351-61-2023.pdf pdf 524.88 2023-09-07 13:04:59 Public message

Announcements

2023-09-07 13:04 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z unieważnieniem postępowania w części nr 3 zamówienia Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-31 21:08 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-02 13:16 Piotr Ratajczyk Szanowni Państwo, W związku z otwarciem ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje ich zestawienie.

2023-08-02 informacj [...].pdf

2023-08-02 09:42 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-01 12:09 Paweł Ginel Szanowni Państwo, W związku z nadesłanym pytaniem Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-08-01 11:54 Paweł Ginel The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-31 11:24 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z nadesłaniem pytań do niniejszego postępowania Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź. Jednocześnie zamawiający informuje, że ujednolicona została dokumentacja postępowania, a w związku z tym uległ termin składania oraz otwarcia ofert.

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do S [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1292