Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.34.2023 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 4: modernizacja stropodachu budynku Urzędu Gminy Gniezno Ogłoszenie nr 2023/BZP 00297054/01 z dnia 2023-07-10

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 10-07-2023 08:07:00
Placing offers : 25-07-2023 09:00:00
Offers opening : 25-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.zip zip 18717.83 2023-07-10 08:07:00 Proceeding
projekt_umowy.pdf pdf 530.57 2023-07-10 08:07:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 4318 2023-07-10 08:07:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0029705401 z dnia 2023-07-10.pdf pdf 121.23 2023-07-10 08:07:00 Proceeding
SWZ stropodach.pdf pdf 1001.86 2023-07-10 08:07:00 Proceeding
zestawienie_ofert_25.07.2023 publiczne.pdf pdf 1011.25 2023-07-25 10:26:35 Public message
zawiadomienie_wybór-wykonawcy.pdf pdf 385.47 2023-08-07 11:02:49 Public message

Announcements

2023-08-07 11:02 Krzysztof Kaźmierski ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 4: modernizacjastropodachu budynku Urzędu Gminy Gniezno
Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Maciej Kosz "Instal-Dach"
8/2 Mikołajewice, 62-220 Mikołajewice
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00
Punktacja pozostałych ofert w załączniku

zawiadomienie_wybór- [...].pdf

2023-07-25 10:26 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - zestawienie w załączeniu

zestawienie_ofert_25 [...].pdf

2023-07-25 08:44 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 106 490,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 522