Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.5.2023 Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Deadlines:
Published : 05-07-2023 14:43:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_winda.pdf pdf 67.53 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
SWZ_WINDA MOPS.pdf pdf 23757.23 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załacznik nr 1_SzOPZ.7z.001 001 70000.47 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_winda.docx docx 34.03 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Kosztorysy ofertowe.7z.001 001 46.63 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie z art. 125 ust. 1_winda.docx docx 27.42 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_winda.docx docx 25.96 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wykaz robót budowlanych_winda.docx docx 23.61 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wykaz osób_winda.docx docx 23.68 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8_zobowiązanie podmiotu trzeciego_winda.docx docx 23.54 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9_wzór pełnomocnictwa_wnioski.docx docx 24.14 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9a_oświadczenie a art. 117 ust. 4_winda.docx docx 23.34 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 10_projekt umowy_winda.docx docx 80.72 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 11_Przedmiary.7z.001 001 35.07 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 12_klauzula RODO art. 13.docx docx 26.71 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 13_klauzula RODO art. 14.docx docx 25.41 2023-07-05 14:43:00 Proceeding
Decyzja nr 117_2023_prawomocna.pdf pdf 4869.68 2023-07-14 11:37:47 Public message
Załącznik nr 10_projekt umowy_winda_aktualizacja z dnia 14.07.2023.docx docx 81.13 2023-07-14 11:37:47 Public message
2023.07.19_odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 737.94 2023-07-19 11:08:45 Public message
WI.271.5.2023_informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 539 2023-07-20 12:20:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08db8dd3-d4d9-9e9b-8530-e60012b95d41.pdf pdf 43.25 2023-07-26 14:33:29 Public message
WI.271.5.2023_unieważnienie.pdf pdf 631.17 2023-07-26 14:33:33 Public message

Announcements

2023-07-26 14:33 Marta Jaworska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm.) Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania:
1. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty (…)”.
2. Uzasadnienie faktyczne: w ramach postępowania na realizacje zamówienia wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

WI.271.5.2023_uniewa [...].pdf

2023-07-20 12:20 Marta Jaworska Informacja o złożonych ofertach

WI.271.5.2023_inform [...].pdf

2023-07-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 156 000,00 zł.
2023-07-19 11:08 Marta Jaworska Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2023.07.19_odpowiedz [...].pdf

2023-07-14 11:37 Marta Jaworska Aktualizacja dokumentów zamówienia

Decyzja nr 117_2023_ [...].pdf

Załącznik nr 10_proj [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 369