Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP/01/2023 Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Deadlines:
Published : 04-07-2023 11:07:00
Placing offers : 09-08-2023 10:00:00
Offers opening : 09-08-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 125.96 2023-07-04 11:18:38 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1154.05 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 82.5 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe.pdf pdf 747.3 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.doc doc 34 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 23.51 2023-07-04 11:28:58 Proceeding
JEDZ.zip zip 83 2023-07-04 11:07:00 Proceeding
SPROSTOWANIE - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacj.pdf pdf 76.11 2023-07-31 09:29:38 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 259.36 2023-07-31 10:18:52 Proceeding
SWZ - modyfikacja 31.07.2023.pdf pdf 1163.67 2023-07-31 10:19:01 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 31.07.2023.doc doc 83 2023-07-31 10:19:08 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe 31.07.2023.pdf pdf 747.83 2023-07-31 10:19:16 Proceeding
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022.PDF PDF 83.25 2023-07-31 11:31:27 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe - KOREKTA.pdf pdf 747.68 2023-07-04 14:10:31 Public message
JEDZ poprawiony.zip zip 88.06 2023-08-08 09:04:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 66.78 2023-08-09 14:45:40 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF PDF 80.75 2023-08-30 15:02:33 Public message

Announcements

2023-08-30 15:02 Halina Marzec Dzień dobry,
Zamawiający działając na podstawie art.260 ust.2 ustawy Pzp udostępnia informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Z wyrazami szacunku.
Halina Marzec

Zawiadomienie o unie [...].PDF

2023-08-09 14:45 Halina Marzec Dzień dobry,
w załączeniu "Informacja z otwarcia ofert" dot. przedmiotowego postępowania.
Z wyrazami szacunku
Halina Marzec

Informacja z otwarci [...].PDF

2023-08-09 10:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 7 555 246,49 zł brutto.
2023-08-08 09:04 Halina Marzec Dzień dobry,
Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania udostepnia zmieniony dokument JEDZ.
W części I - Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Krótki opis: w przedmiocie zamówienia poprawiony został termin dostaw energii elektrycznej, zgodnie z modyfikacją SWZ.

Było:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Spółka z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec w terminie od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r. tj. na okres 28 miesięcy. Obiekty są własnością Zamawiającego. 2. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.09.2023r. – 31.12.2025 r. wynosi 9 215,190 MWh i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. 3. Wykaz punktów poboru energii wyszczególniono w załączniku nr 2 do SWZ. Ciąg dalszy w SWZ

Winno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Spółka z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec w terminie od 01.10.2023 r. do 31.01.2026 r. tj. na okres 28 miesięcy. Obiekty są własnością Zamawiającego. 2. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.10.2023r. – 31.01.2026 r. wynosi 9 215,190 MWh i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. 3. Wykaz punktów poboru energii wyszczególniono w załączniku nr 2 do SWZ. Ciąg dalszy w SWZ

Z wyrazami szacunku.
Halina Marzec

JEDZ poprawiony.zip

2023-07-31 11:49 Halina Marzec Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania udostępnił "SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022" (załącznik do pisma - Pytania i Odpowiedzi).
Z wyrazami szacunku.
Halina Marzec
2023-07-31 10:27 Halina Marzec Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania udostępnił następujące dokumenty przetargowe:

 Pytania i odpowiedzi.
 SWZ - modyfikacja 31.07.2023.
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 31.07.2023.
 Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe 31.07.2023.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienił termin składania i otwarcia ofert.
Z wyrazami szacunku.
Halina Marzec
2023-07-31 09:34 Halina Marzec Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania udostępnił „SPROSTOWANIE - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”.

Z wyrazami szacunku.
Halina Marzec
2023-07-04 14:10 Halina Marzec Zamawiający publikuje skorygowany dokument przetargowy pn.:
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe - KOREKTA.

W w/w załączniku dla poz. 3, 4 w kolumnie „Obecny Sprzedawca” dokonano zmiany:
z: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
na: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937