Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/PZP/2023/PN USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY (2 CZĘŚCI)

Anita Polusik
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 06-06-2023 10:07:00
Placing offers : 21-07-2023 10:00:00
Offers opening : 21-07-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający prowadzi komunikację za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1      –          Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 1a    –          Wykaz budynków i zabezpieczeń

Załącznik nr 2      –          Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a    –          Wykaz sprzętu elektronicznego

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS107-337092-pl.pdf pdf 138.61 2023-06-06 10:07:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 517.02 2023-06-06 10:07:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - CZĘŚĆ JAWNA.zip zip 756.23 2023-06-06 10:07:00 Proceeding
JAWNE wyjaśnienia treści SWZ 04.07.2023.pdf pdf 153.33 2023-07-04 15:44:55 Public message
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert - ogłoszenie wysłane.pdf pdf 71.06 2023-07-04 15:44:55 Public message
2023-OJS135-431217-pl.pdf pdf 65.51 2023-07-17 09:06:53 Public message
zmiana terminu składania i otwarcia ofert - ogłoszenie wysłane.pdf pdf 71.08 2023-07-14 15:02:31 Public message
Informacja po otwarciu.pdf pdf 186.84 2023-07-21 12:38:07 Public message
18.08.2023 Wybór - komunikat publiczny-sig.pdf pdf 323.04 2023-08-18 09:49:26 Public message
2023-OJS178-558125-pl-ts.pdf pdf 142.69 2023-09-15 11:01:40 Public message

Announcements

2023-09-15 11:01 Anita Polusik Dzień dobry,
w załączeniu opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Anita Polusik

2023-OJS178-558125-p [...].pdf

2023-08-18 09:49 Anita Polusik Zamawiający - Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w oparciu o art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zawiadamia, iż rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast. PZP) o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.
W związku z powyższym, w imieniu Zamawiającego, publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18.08.2023 Wybór - k [...].pdf

2023-07-21 12:38 Małgorzata Misiak W załączeniu Informacja z otwarcia ofert.

Informacja po otwarc [...].pdf

2023-07-21 10:13 Anita Polusik Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi:
dla Części 1 – 915 000 zł
dla Części 2 – 270 000 zł
2023-07-17 09:06 Anita Polusik Dzień dobry,
w załączeniu opublikowane ogłoszenie 2023/S 135-431217 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w niniejszym postępowaniu.

2023-OJS135-431217-p [...].pdf

2023-07-14 15:02 Anita Polusik Dzień dobry,
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.07.2023 r. Stosowne ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE i zostanie opublikowane po opublikowaniu na stronie TED. Jednocześnie przekazujemy sprostowanie ogłoszenia przesłane do Dz.U. UE z dnia 12.07.2023 r.

zmiana terminu skład [...].pdf

2023-07-04 15:44 Anita Polusik Dzień dobry, Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia treści SWZ w części nie objętej poufnym charakterem informacji (części jawnej).
Pozdrawiam
Anita Polusik

JAWNE wyjaśnienia tr [...].pdf

Przesunięcie terminu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 911