Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 107-335560 Dostawa pojazdów interwencyjnych z zabudową specjalną do pilotowania BSP (bezzałogowy statek powietrzny) – 3 szt.

Deadlines:
Published : 06-06-2023 09:24:00
Placing offers : 19-06-2023 09:00:00
Offers opening : 19-06-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 79.81 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
espd-request.xml xml 245.67 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1299.94 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 64.47 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 187.96 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.pdf pdf 362.76 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.rtf rtf 826.6 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.docx docx 27.27 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.pdf pdf 157.73 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 25.25 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.pdf pdf 153.11 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.docx docx 26.72 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.pdf pdf 165.31 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 24.27 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.pdf pdf 155.17 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.docx docx 25.74 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.pdf pdf 155.65 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 168.06 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 199.79 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.rtf rtf 550.06 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
2023-OJS107-335560-pl.pdf pdf 113.06 2023-06-06 09:24:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ.pdf pdf 162.11 2023-06-07 13:44:19 Public message
POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.pdf pdf 365.79 2023-06-07 13:44:19 Public message
POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.rtf rtf 831.42 2023-06-07 13:44:19 Public message
POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 200.37 2023-06-07 13:44:19 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 48.63 2023-06-20 11:56:01 Public message
2023-OJS119-373885-pl.pdf pdf 99.32 2023-07-10 07:30:31 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 185.74 2023-06-19 09:00:00 Public message

Announcements

2023-07-10 07:30 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2023/S 119-373885 z dnia 22/06/2023

2023-OJS119-373885-p [...].pdf

2023-06-20 11:56 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2023-06-19 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
"Dostawa pojazdów interwencyjnych z zabudową specjalną do pilotowania BSP (bezzałogowy statek powietrzny) – 3 szt. " - 1 200 960,00 zł. (brutto)

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2023-06-07 13:44 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 06 - 07 czerwca 2023r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz poprawione załączniki nr 2 oraz 10 w załączeniu.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK [...].pdf

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK [...].rtf

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 549