Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-10/23 Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Deadlines:
Published : 01-06-2023 13:38:00
Placing offers : 12-06-2023 12:00:00
Offers opening : 12-06-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 919 502 zł, tj. od równowartości kwoty 431 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OgloszenieOZamowieniuChemia07-12.pdf pdf 51.38 2023-06-01 13:38:00 Proceeding
SiwzChemia07-12.pdf pdf 1333.91 2023-06-01 13:38:00 Proceeding
ZalacznikiEdytowalneChemia07-12.docx docx 37.08 2023-06-01 13:38:00 Proceeding
WzorUmowyChemia07-12.pdf pdf 1066.8 2023-06-01 13:38:00 Proceeding
ZalacznikiDoSiwzChemia07-12.zip zip 21607.02 2023-06-01 13:38:00 Proceeding
Odp. na pytanie - dostawa środków chemicznych.pdf pdf 411.18 2023-06-09 09:34:14 Public message
Odp. na pytanie - dostawa środków chemicznych.pdf.xades xades 554.43 2023-06-09 09:34:14 Public message
Info. z otwarcia ofert (ZP10_23).pdf pdf 668.61 2023-06-12 13:59:14 Public message
Info. z otwarcia ofert (ZP10_23).pdf.xades xades 897.66 2023-06-12 13:59:14 Public message
Rozstrzygnięcie postęowania - dostawa śr.chemicznych.pdf pdf 477.43 2023-06-19 11:53:20 Public message
Rozstrzygnięcie postęowania - dostawa śr.chemicznych.pdf.xades xades 642.77 2023-06-19 11:53:20 Public message

Announcements

2023-06-19 11:53 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-10/23)

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

Rozstrzygnięcie post [...].xades

2023-06-12 13:59 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

Info. z otwarcia ofe [...].xades

2023-06-12 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia to 90 900,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia to 21 000,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie III części zamówienia to 17 000,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie IV części zamówienia to 5 800,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie V części zamówienia to 13 500,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie VI części zamówienia to 15 000,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie VII części zamówienia to 24 000,00 zł brutto
2023-06-09 09:34 Piotr Zając Odpowiedź na pytanie zadane do treści wzoru umowy.

Odp. na pytanie - do [...].pdf

Odp. na pytanie - do [...].xades

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 215