Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.GR.2610.4.2023 Sprzedaż składników majątkowych

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 25-05-2023 12:27:00
Placing offers : 05-06-2023 09:00:00
Offers opening : 05-06-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Ogłoszenie o przetargu

 

1.     Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Bledzew, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 66- 350 Bledzew – dalej zwaną Organizatorem.

 

2.     Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie na platformie zakupowej Organizatora dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bledzew .

 

3.     Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Oględziny przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Organizatora (tel. 95 743 66 24) w godzinach Urzędowania.

 

4.     Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego i stan techniczny:


1)     Ogrodzenie

Stan – siatka o wysokości 100 cm (75mb) posiada ślady zniszczenia, obrzeża betonowe (100x8x25 cm) posiadają ślady spękania, słupki metalowe (fi 5cm, wys 1,30 m) posiadają ślady korozji. Demontaż ogrodzenia lezy po stornie Kupującego.

2)     Karuzela krzyżowa

Stan – widoczne ślady użytkowania w postaci zarysowań, odprysków farby. Sporadyczne ogniska korozji wżerowej. Urządzenie wraz ze stopą fundamentową. Brak certyfikatów.

5.     Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w wysokości:

1)     Ogrodzenie  – 60 zł na konto bankowe w terminie do 01.06.2023 r

2)     Karuzela krzyżowa – 60 zł na konto bankowe w terminie do 01.06.2023 r

Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

1)     żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

2)     uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 6.     Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1)         Osoba biorąca udział w postępowaniu składając ofertę oświadcza, iż znany jest jej stan techniczno-użytkowy urządzeń.

2)         Osoba biorąca udział w postępowaniu do oferty winna dołączyć dowód wpłaty wadium.

 7.     Cena wywoławcza:

1)     Ogrodzenie – 675,10 zł

2)     Karuzela krzyżowa – 700,00 zł

 8.     Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową w terminie do dnia 05.06.2023 r., godz. 09:00.

Wykonawcy którzy złożyli oferty po terminie jw. nie będą brali udziału w postępowaniu.

Termin związania ofertą – 30 dni

 9.     Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 10.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicie, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

 11.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 12.  Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IMG_20230327_114407.jpg jpg 6989.31 2023-05-25 12:27:00 Proceeding
IMG_20230327_114417.jpg jpg 8071.33 2023-05-25 12:27:00 Proceeding
202305251204.pdf pdf 1184.62 2023-05-25 12:27:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ogrodzenie Oferent winien wskazać oferowaną cenę zakupu urządzenia stanowiącą co najmniej równowartość ceny wywoławczej 1 pc. - (0)
2 Karuzela krzyżowa Oferent winien wskazać oferowaną cenę zakupu urządzenia stanowiącą co najmniej równowartość ceny wywoławczej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3326 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dowód wpłaty wadium - Wpłatę wadium proszę potwierdzić wpisując "Wpłacono" oraz załączając w tej pozycji dowód wpłaty jako załącznik Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298