Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-9/23 Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

Deadlines:
Published : 23-05-2023 09:56:00
Placing offers : 23-06-2023 10:00:00
Offers opening : 23-06-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).  Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.o.zamowieniu.energia.2024.pdf pdf 116.26 2023-05-23 09:56:00 Proceeding
ogloszenie.o.zmianie.energia.2024.pdf pdf 61.25 2023-05-23 09:56:00 Proceeding
siwz.energia.2024.pdf pdf 705.54 2023-05-23 09:56:00 Proceeding
zalaczniki.do.swz.energia.2024.zip zip 1368.8 2023-05-23 09:56:00 Proceeding
odpowiedzi.na.pytania.energia.2024.pdf pdf 541.51 2023-06-14 13:37:29 Public message
zalacznik.nr1.zmodyfikowany.energia.2024.pdf pdf 582.96 2023-06-14 13:37:29 Public message
Modyfikacja SWZ - dostawa energii.pdf pdf 502.76 2023-06-16 07:21:47 Public message
Modyfikacja SWZ - dostawa energii.pdf.xades xades 676.53 2023-06-16 07:21:47 Public message
Info. z otwarcia ofert - dostawa energii.pdf pdf 313.45 2023-06-23 11:41:56 Public message
Info. z otwarcia ofert - dostawa energii.pdf.xades xades 424.12 2023-06-23 11:41:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty (dostawa energii).pdf pdf 398.46 2023-07-17 14:18:31 Public message

Announcements

2023-07-17 14:18 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-23 11:41 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert - dostawa energii

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

Info. z otwarcia ofe [...].xades

2023-06-23 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2 858 442,22 zł brutto
2023-06-16 07:21 Piotr Zając Modyfikacja treści SWZ w postepowaniu nr ZP9/23.

Modyfikacja SWZ - do [...].pdf

Modyfikacja SWZ - do [...].xades

2023-06-14 13:37 Piotr Zając Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacje treści SWZ w postępowaniu ZP-9/23

odpowiedzi.na.pytani [...].pdf

zalacznik.nr1.zmodyf [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 643