Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2916/22/171/IR Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa nowych siedzib jednostek organizacyjnych policji

Deadlines:
Published : 26-05-2023 14:35:00
Placing offers : 26-06-2023 10:00:00
Offers opening : 26-06-2023 10:30:00
Procedure: Negocjacje z ogłoszeniem - oferty
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP.2916.22.171.IR.doc doc 635.5 2023-05-26 14:35:00 Proceeding
SWZ WZP.2916.22.171.IR.pdf pdf 1234.22 2023-05-26 14:35:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 269 2023-05-26 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.zip zip 20867.36 2023-05-26 15:33:45 Proceeding
odpowiedzi2916.pdf pdf 1103.84 2023-06-19 15:36:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 70.5 2023-06-26 11:47:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.21 2023-06-26 11:47:47 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf pdf 135.96 2023-08-02 13:09:29 Public message
2023-OJS174-546644-pl.pdf pdf 101.1 2023-09-11 09:04:11 Public message

Announcements

2023-09-11 09:04 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS174-546644-p [...].pdf

2023-08-02 13:09 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-26 11:47 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-19 15:36 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 135 ust. 1, 6 oraz 137 ust. 1, 2 w związku z art. 167 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Czy jakakolwiek sieć uzbrojenia terenu zewnętrznego operatora koliduje z miejscem na którym planowane jest posadowienie projektowanych budynków i budowli, czy też wszystkie kolidujące sieci i instalacje uzbrojenia terenu są wewnętrznymi instalacjami Inwestora i pozostają w jego zarządzie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie obiektu "Szczęśliwice" znajdują się elementy infrastruktury wskazane w zał. nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:
Jeśli jakakolwiek sieć uzbrojenia terenu zewnętrznego operatora koliduje z miejscem na którym planowane jest posadowienie projektowanych budynków i budowli to prosimy o jej wskazanie wraz z informacją czy w sprawie wskazanej kolizji Inwestor występował z prośbą o warunki usunięcia danej kolizji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie obiektu "Szczęśliwice" znajdują się elementy infrastruktury wskazane w zał. nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:
Co do punktacji oferty:
2) Punkty w kryterium doświadczenie projektantów zostaną przyznane w podziale na sześć pod kryteriów według poniższych zasad:
a) wymienieni projektanci (projektant) specjalności telekomunikacyjnej są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego od co najmniej dwóch lat – Zamawiający przyzna po 3 pkt za każdego projektanta,
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt;
PYTANIE: Po co projektant telekomunikacyjny ma posiadać kwalifikację pracownika zabezpieczenia technicznego, skoro specjalność uprawnień telekomunikacyjnych nie obejmuje instalacji zabezpieczenia technicznego? Ponadto zwraca się uwagę, że projektowanie nie jest „zabezpieczeniem technicznym" w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, która jednoznacznie wskazuje na czym polega zabezpieczenie techniczne (art. 3 pkt 2):
- montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
- montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
b) co najmniej jeden z wymienionych projektantów (projektant) brał udział w wykonywaniu dokumentacji projektowej budynku w którym została wykonana serwerownia w postaci komory serwerowej w klasie TIER III min. 200 m2 – przedstawić obiekt lub zadanie inwestycyjne w ramach którego była realizacja
– Zamawiający przyzna po 2 pkt za każdą dokumentację spełniającą powyższe kryteria,
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt;
PYTANIE: obojętnie której specjalności projektant? Jeśli tak, to czy to oznacza iż za jeden obiekt w którym uczestniczyły wszystkie wymienione w zapytaniu specjalności każdy z projektantów dostanie 2pkt?
c) wymienieni projektanci (projektant) branży elektrycznej wykażą się wykonaniem projektów zasilania komór serwerowych o powierzchni komory min. 200 m2 i mocy zainstalowanych urządzeń min. 100 kW (suma wszystkich urządzeń w komorze) – przedstawić inwestycję w ramach której został wykonany projekt – 2 pkt. za każdy projekt spełniającą powyższe kryteria
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 pkt;
PYTANIE: jeśli dwóch projektantów robiło jeden obiekt, to punktacja przysługuje każdemu projektantowi?
d) co najmniej jeden z wymienionych projektantów (projektant) wykaże się wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie audytu energetycznego ex-ante, która uzyskała pozwolenie na budowę
– Zamawiający przyzna po 2 pkt za każdą dokumentację spełniającą powyższe kryteria,
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt;
PYTANIE: obojętnie której specjalności projektant? Jeśli tak, to czy to oznacza iż za jeden obiekt w którym uczestniczyły wszystkie wymienione w zapytaniu specjalności każdy z projektantów dostanie 2pkt?
e) co najmniej jeden z wymienionych projektantów opracował dokumentację projektową w swojej branży dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 4 000 m2 w którym znajduje się komora serwerownia o powierzchni co najmniej 20 m2, na podstawie, której zostało wydane pozwolenie na budowę, obejmującej swoim zakresem łącznie branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną, drogową
– Zamawiający przyzna po 3 pkt za projekt spełniający powyższe kryteria,
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 12 pkt;
PYTANIE: obojętnie której specjalności projektant? Jeśli tak, to czy to oznacza iż za jeden obiekt w którym uczestniczyły wszystkie wymienione w zapytaniu specjalności każdy z projektantów dostanie 2pkt?
f) co najmniej dwóch wymienionych projektantów przedstawi wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej co najmniej branże konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną dla budynku użyteczności publicznej w technologii BIM
- Zamawiający przyzna po 2 pkt za projekt spełniający powyższe kryteria,
- w podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 pkt.
PYTANIE: obojętnie której specjalności projektant? Jeśli tak, to czy to oznacza iż za jeden obiekt w którym uczestniczyły wszystkie wymienione w zapytaniu specjalności każdy z projektantów dostanie 2pkt?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem i etap wskazania osób i ich uprawnień już nastąpił przy składaniu ofert wstępnych. Ocena kwalifikacji wskazanych osób i przyznanie punktów w danym podkryterium nastąpiło w sposób wskazany w zapytaniu.

Pytanie nr 4:
(dot. projektu Umowy - TERMINY)
W §7 ust. 2 pkt. 4) skrócono znacząco terminy opracowania zarówno projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego pozostawiając na te etapy odpowiednio 5 i 6 miesięcy (łącznie dając około 11 miesięcy na projekt budowlany i wykonawczy wobec wcześniejszych 17 miesięcy). Czy biorąc pod uwagę łączny czas 540 dni (około 18 miesięcy) na wykonanie umowy oraz 90 dni na koncepcję, Zamawiający może zmienić zapisy tak, by na projekt budowlany przeznaczyć około 7 miesięcy od zakończenia etapu koncepcji oraz na projekt wykonawczy około 8 miesięcy od odbioru projektu budowlanego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków umowy w §7 ust. 2 pkt. 4).

Pytanie nr 5:
(dot. projektu Umowy - TERMINY)
W §7 ust. 2 pkt. 7) wpisano – prawdopodobnie omyłkowo - 440 dni od daty odbioru projektu budowlanego. W związku z pytaniem nr 1 dotyczącym terminów proponujemy, aby Kosztorysy oraz STWiORB zostały oddane w podobnym terminie, jak projekt wykonawczy – tj. 540 dni od daty podpisania Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków umowy w §7 ust. 2 pkt. 7).

Pytanie nr 6:
(dot. projektu Umowy - NADZORY)
W §8 ust. 1 punkty 2) i 3) zmieniają charakter wynagrodzenia za etap nadzorów autorskich i uzależniają finalny koszt nadzorów od ilości wizyt na budowie. Czy wynagrodzenie za nadzór autorski może nie być opisane w Umowie jako: „nie przekroczy kwoty”, ale poprzez określenie sumy ryczałtowej?
Dla projektantów praca włożona w przeprowadzenie skutecznych nadzorów autorskich nie jest tożsama z ilością odbytych wizyt na budowie. Większość pracy związanej z nadzorowaniem budowy odbywa się w siedzibie wykonawcy i zwyczajowo jej wartość określa się procentowo z w umowie (np. 3-5% kontraktu).
Przy istniejącym zapisie w Umowie możliwa jest sytuacja, w której Zamawiający nie będzie potrzebował 200-krotnej obecności projektantów na budowie, a jedynie 100 krotnej – co nie zmieni ilości pracy wykonanej przez projektantów, natomiast obniży wynagrodzenie o 50%. Może to skutkować wpisywaniem w ofercie zaniżonej wartości nadzorów.
Zamawiający może przy pomocy innego zapisu zagwarantować sobie, że projektanci nie będą unikać wizyt na budowie – określając np. maksymalną ilość wizyt, których może wymagać od projektantów (np. 200c, co jest liczbą bardzo bezpieczną dla Zamawiającego) w ramach pełnienia nadzoru. Płatność ryczałtowego wynagrodzenia za nadzory może zostać rozbita na ilość miesięcy trwania budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy warunków umowy w §8 ust. 1 pkt 2) i 3).


Pytanie nr 7:
(dot. projektu Umowy - PODWYKONAWCY)
W §8 ust. 5 szczegółowo określono wymagania dotyczące potwierdzania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, które mogą skutkować wymaganiem wcześniejszego zapłacenia podwykonawcom za prace, które nie zostały jeszcze zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego. Jest to spotykany problem, który skutkuje unikaniem zawierania umów z podwykonawcami – ze szkodą dla procesu inwestycyjnego. Czy Zamawiający zgodzi się, aby potwierdzenie należytego rozliczenia się z podwykonawcami miało formę oświadczenia o następującej treści (lub zbliżonej):
Oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wszelkie zobowiązania Spółki ……….(Wykonawca), w stosunku do nas zostały zrealizowane, w tym ujęte w treści faktur wymagalnych do tego dnia. Oświadczenie dotyczy następującego zadania inwestycyjnego: „………………………….”, w ramach Umowy nr …………….(umowa Wykonawca-Podwykonawca) z dnia ………………. .
podpis i pieczęć podwykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że uzna przedstawione oświadczenie Podwykonawcy.

Pytanie nr 8:
(dot. projektu Umowy – PRAWA AUTORSKIE)
W §9 ust. 3 pkt 9) Zamawiający ma zagwarantowane wielokrotne wykorzystywanie dokumentacji sugerujące, że może dotyczyć również wykonania innej inwestycji z wykorzystaniem dokumentacji. Czy Zamawiający może uściślić ten punkt wskazując, że nie dotyczy wykonywania prac budowlanych w ramach innego zadania inwestycyjnego w oparciu o Dokumentację? Takie wykorzystanie byłoby możliwe w przypadku dokumentacji „projektu typowego”, która jest inaczej wynagradzana

odpowiedzi2916.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1001