Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.31.2023 Dostawa zestawu do wykonywania celowanej proteomiki metodą PEA, wchodzący w skład systemu do multipleksowej analizy białek - 1 szt.

Deadlines:
Published : 10-05-2023 12:40:00
Placing offers : 07-06-2023 09:00:00
Offers opening : 07-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS090-278247-pl.pdf pdf 108.82 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 128.35 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
Załączniki nr 2-6 do SWZ - Zestaw do wykonywania celowanej proteomiki metodą PEA.docx docx 61.87 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 74.95 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 167 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.docx docx 86.49 2023-05-10 12:40:00 Proceeding
informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 45.6 2023-06-07 12:34:08 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS117-365173-pl.pdf pdf 90.98 2023-06-20 09:10:27 Public message

Announcements

2023-06-20 09:10 Agnieszka Malinowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-07 12:34 Agnieszka Malinowska Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].docx

2023-06-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 32 768,15 €.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375