Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/OSP/2023 DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Monika Dominikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 02-05-2023 14:16:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH.

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach

Adres: ul. Piesza 4, 86-005 Białe Błota

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 169.5 2023-05-02 14:16:00 Proceeding
08db4afb-8579-8179-fedd-bc0011a8aa60.pdf pdf 99.08 2023-05-02 14:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.zip zip 6084.22 2023-05-11 14:43:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 21.11 2023-05-16 14:59:15 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 390.23 2023-05-22 14:02:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 21.98 2023-05-22 14:02:43 Public message

Announcements

2023-05-22 14:02 Monika Dominikowska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko Biała
z ceną gross 1 115 610,00 zł
(słownie złotych: jeden milion sto piętnaście tysięcy sześćset dziesięć 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Faktyczne:
Jedyna oferta złożona w postępowaniu, niepodlegająca odrzuceniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ.

Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) Otrzymana liczba punktów
1 SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko Biała, 1 115 610,00 zł 100,00

zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-05-16 14:59 Monika Dominikowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Dotyczy postępowania pn.:
DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 16.05.2023 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto)
1 SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko Biała, 547 20 99 801 1 115 610,00 zł

Informacja z otwarci [...].docx

2023-05-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 000 000 zł brutto
2023-05-11 14:43 Monika Dominikowska Nr sprawy: 1/OSP/2023 Białe Błota, dnia 11.05.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:
DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytania- zestaw 1
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem wody o pojemności 3000l +/- 2 %?
Odpowiedź 1.
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W załączeniu zaktualizowany wzór formularza oferty.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez Zamawiającego?
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by miejscem napraw i przeglądów zabudowy była siedziba Wykonawcy natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Naprawy oraz przeglądy muszą odbywać się zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuści, by czas przyjazdu serwisu wynosił 72h bez dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji do 15 grudnia 2023 r.?
Odpowiedź 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Zmiana treści SWZ, staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 314