Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-902/23/51/Ł Dostawy wraz z montażem systemów zabezpieczenia technicznego

Deadlines:
Published : 03-05-2023 09:48:00
Placing offers : 07-06-2023 11:00:00
Offers opening : 07-06-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 186.09 2023-05-03 09:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 265.77 2023-05-03 09:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 219.31 2023-06-07 13:40:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 40.86 2023-06-07 13:40:48 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pz).pdf pdf 579.49 2023-08-03 16:12:35 Public message
Informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 80.65 2023-05-08 16:00:49 Public message
Informacja o wizji lokalnej.docx docx 80.6 2023-05-08 16:00:49 Public message
Pytania, odpowiedzi i zmiany treści SWZ.pdf pdf 374.38 2023-05-24 15:54:03 Public message
Pytania, odpowiedzi i zmiany treści SWZ.docx docx 86.05 2023-05-24 15:54:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 86.88 2023-05-26 15:16:47 Public message
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 81.48 2023-05-26 15:16:47 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 57.13 2023-09-04 09:13:39 Public message

Announcements

2023-09-04 09:13 Jarosław Skiba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-03 16:12 Jarosław Skiba Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-07 13:40 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-07 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej, wynosi: 454 632,60 PLN brutto. W podziale na zadania:
W zadaniu nr 1: 48 794,10 PLN gross
W zadaniu nr 2: 53 136,00 PLN brutto
W zadaniu nr 3: 75 116,10 PLN gross
W zadaniu nr 4: 78 941,40 PLN gross
W zadaniu nr 5: 96 616,50 PLN gross
W zadaniu nr 6: 102 028,50 PLN gross
2023-05-26 15:16 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-1369/902/23 Warszawa, 26.05.2023 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wraz z montażem systemów zabezpieczenia technicznego, nr ref.: WZP-902/23/51/Ł. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 3 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o zmianie treści SWZ w nw. zakresie: Rodz. XI ust. 11 SWZ otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2023 r. o godz. 11:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.” Rodz. XII ust. 11 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 07.06.2023 r. godz. 11:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” Rodz. VII ust 1. SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 04.09.2023 r.” Wyk.: J. Skiba Komenda Stołeczna Policji Wydział Zamówień Publicznych 00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (47) 7238608, faks (47) 7237642

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2023-05-26 15:07 Jarosław Skiba The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-24 15:54 Jarosław Skiba Pytania, odpowiedzi i zmiany treści SWZ

Pytania, odpowiedzi [...].pdf

Pytania, odpowiedzi [...].docx

2023-05-08 16:00 Jarosław Skiba Informacja o wizji lokalnej.

Informacja o wizji l [...].pdf

Informacja o wizji l [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 857