Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych.

Deadlines:
Published : 14-04-2023 10:51:00
Placing offers : 26-04-2023 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych stanowiących część infrastruktury technicznej obiektu szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa  2 we Wrocławiu.

2.     Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

3.   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

4.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

5.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:

1)    posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów tłuszczowych i ropopochodnych firmy Ecol-Unicon, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto. Wymagane jest załączenie wykazu usług (załącznik nr 2) oraz dowodu, że usługi zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

2) dysponuje osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 781.54 2023-04-14 10:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz usług.docx docx 35.1 2023-04-14 10:51:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 754017.pdf pdf 231.81 2023-04-26 12:42:35 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 754017 - korekta.pdf pdf 231.11 2023-04-27 12:06:13 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 754017.pdf pdf 27.16 2023-05-04 12:44:10 Public message

Announcements

2023-05-04 12:44 Dagmara Smolińska Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-27 12:06 Dagmara Smolińska Zamawiający po sprawdzeniu formularzy cenowych oraz poprawieniu omyłek w obliczeniu ceny, udostępnia skorygowane zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-04-26 12:42 Dagmara Smolińska Informacja z otwarcia ofert. Zamawiający informuje, że podane przez Wykonawców ceny jednostkowe net za 1 m3 odpadów Zamawiający przemnożył przez odpowiednią liczbę m3 odpadów tj. 40m3 - substancje tłuszczowe, 12 m3 - substancje ropopochodne, zgodnie z informacją zamieszczoną w komunikacie publicznym z dnia 24.04.2023 r.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-04-24 10:17 Dagmara Smolińska Zamawiający informuje, że otrzymał kolejne pytanie od jednego z Wykonawców o treści: "Proszę o informację w jakim terminie zostaną poprawione wartości do zapytania dot. ilości odebranych odpadów z separatorów tłuszczu i separatorów ropopochodnych, miały być zwiększone w związku z podwójnym czyszczeniem w ciągu roku. Z moich informacji wynika iż nie ma możliwości edycji na platformie, czy w związku z tym będzie udostępniony np. osobny formularz cenowy? Odpowiedź Zamawiającego: W związku z tym, że na platformie nie ma możliwości edycji ilości odbieranych odpadów Zamawiający informuje, że podane przez Wykonawców ceny jednostkowe za 1 m3 odpadów Zamawiający przemnoży przez odpowiednią liczbę m3 odpadów tj. 40m3 - substancje tłuszczowe, 12 m3 - substancje ropopochodne.
2023-04-24 09:44 Dagmara Smolińska Zamawiający informuje, że otrzymał kolejne pytanie od jednego z Wykonawców o treści: "Podczas świadczenia usługi Wykonawca jest Wytwórcą odpadu, w związku z czym to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za odpad. Karta Przekazania Odpadu jest dokumentem, który funkcjonuje między wytwórcą, transportującym i przejmującym odpad. Zamawiający w tym wypadku nie jest żadną ze stron, więc bezzasadne jest wymaganie KPO. Poświadczeniem wykonanej usługi powinien więc zostać protokół odbioru oraz wpis do książki eksploatacji separatorów." Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść zapisu umowy w § 2 ust. 2 pkt 2) ppkt n) w następujący sposób: "n) przekazanie Zamawiającemu protokołów z czyszczenia separatorów".
2023-04-18 10:51 Dagmara Smolińska Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie od jednego z Wykonawców o treści: "Dzień dobry, uprzejmie proszę o informację czy jeśli przegląd i czyszczenie separatorów jest dwa razy do roku, czy platforma nie powinna przeliczyć ilości m/3 razy dwa czyszczenia?
Rozumiem że po jednym czyszczeniu do odbioru jest 20+6 m/3 ? wiec czy w celu poprawnych wyliczeń nie powinna przeliczyć tych ilości x2, lub ilości m/3 powinny być zwiększone aby obejmowały ilości z dwóch czyszczeń."
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że jednorazowe odpompowanie i utylizacja substancji tłuszczowych i ropopochodnych obejmuje łącznie 20+6 m3. W zakresie postępowania ujęte są 2 czyszczenia, więc ilości m3 do wyliczenia ceny oferty powinny być podwójne. W związku z tym, Zamawiający koryguje przedmiot zamówienia na platformie zakupowej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przeglądy eksploatacyjny i budowlany Cena ryczałtowa za wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego i budowlanego wszystkich urządzeń 2 pc. - (0)
2 substancje tłuszczowe Cena ryczałtowa za odpompowanie i utylizację 1 m3 substancji tłuszczowych 20 m^3 - (0)
3 substancje ropopochodne Cena ryczałtowa za odpompowanie i utylizację 1 m3 substancji ropopochodnych 6 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - doświadczenie - Należy załączyć wykaz usług (wypełniony załącznik nr 2) oraz dowód, że wykazana usługa została wykonana należycie (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 525