Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa opróżniania zbiorników i transport ścieków z Z/I Dylów A, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów, SP Teklinów/ 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-04-2023 12:16:00
Placing offers : 17-05-2023 12:00:00
Offers opening : 17-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 136.12 2023-04-12 12:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.59 2023-04-12 12:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 438.21 2023-04-12 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 234.41 2023-04-12 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (ŚB).pdf pdf 202.84 2023-04-12 12:30:11 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (ŚP).pdf pdf 214.05 2023-04-12 12:30:15 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - potwierdzenie (ŚB).xlsx xlsx 12.32 2023-04-12 12:30:19 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - potwierdzenie (ŚP).doc doc 50 2023-04-12 12:30:26 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.96 2023-04-12 12:30:31 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.11 2023-04-12 12:30:35 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2023-04-12 12:30:47 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.4 2023-04-12 12:30:49 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.93 2023-04-12 12:30:51 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.33 2023-04-12 12:30:53 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.63 2023-04-12 12:30:55 Proceeding
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 85.17 2023-05-11 13:26:50 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 85.17 2023-05-11 13:45:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 179.7 2023-05-16 10:28:38 Public message

Announcements

2023-05-16 10:28 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-11 13:47 Małgorzata Podsiadła Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Art. 256 Pzp
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2023-05-11 13:26 Małgorzata Podsiadła Informacja o unieważnieniu postępowania (art. 256 ustawy Pzp)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 758