Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.23.2023 Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” BZP 2023/BZP 00164573/01 z dnia 2023-04-04

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 04-04-2023 20:39:00
Placing offers : 14-04-2023 08:00:00
Offers opening : 14-04-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db3525-ffac-fc9a-eaac-070011d0fff1.pdf pdf 108.31 2023-04-04 20:39:00 Proceeding
SWZ..pdf pdf 603.41 2023-04-04 20:50:18 Proceeding
zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 417.93 2023-04-04 20:50:21 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 115 2023-04-04 20:50:25 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 60.16 2023-04-04 20:50:29 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 144.5 2023-04-04 20:50:32 Proceeding
zał. nr 5 wykaz narzędzi i doświadczenia.doc doc 116 2023-04-04 20:50:38 Proceeding
zał nr 6 wzór umowy.pdf pdf 498.56 2023-04-04 20:50:47 Proceeding
zał. nr 7 - oświadczenie RODO.doc doc 78 2023-04-04 20:50:51 Proceeding
08db36ce-6117-fc7b-a055-4100125de81e.pdf pdf 41.85 2023-04-06 21:17:01 Proceeding
SWZ_zm_6.04.2023..pdf pdf 603.46 2023-04-06 21:17:08 Proceeding
pytania i odpowiedzi -1.pdf pdf 175.96 2023-04-06 21:23:12 Proceeding
08db3763-49f9-ed15-2bf5-ac0012c9b243.pdf pdf 37.36 2023-04-07 14:29:12 Proceeding
SWZ_zm_7.04.2023.pdf pdf 603.63 2023-04-07 14:29:18 Proceeding
SWZ_zm_6.04.2023..pdf pdf 603.46 2023-04-06 21:24:54 Public message
08db36ce-6117-fc7b-a055-4100125de81e.pdf pdf 41.85 2023-04-06 21:24:54 Public message
wybór_oferty_24.04.2023.pdf pdf 331.16 2023-04-24 10:47:49 Public message

Announcements

2023-04-24 10:47 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”
w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekty konkursowe oraz
pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Joanna”
ul. Prześwit 4
62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_24.04.2 [...].pdf

2023-04-14 14:25 Krzysztof Kaźmierski GR.271.22.2023
Gniezno, 14 kwietnia 2023 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19

Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych
ofertach w postępowaniu:
Nr Oferty 1
Nazwa Wykonawcy
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Joanna”
ul. Prześwit 4 ,62-200 Gniezno
Stawka za 1 km/1 autobus
[wozokilometr]
[brutto] 6,00 zł
Data złożenia
Oferty 13-04-2023
2023-04-14 14:24 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 74 640,00 zł brutto.
2023-04-06 21:24 Krzysztof Kaźmierski Pytanie do postępowania i odpowiedzi zamawiającego
Pytanie:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę
wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy polegającą na
dowozie uczestników klubu seniora na zajęcia, spotkania, wyjazdy wycieczkowe,
itp. dzieci do szkół w formie przewozów regularnych specjalnych wraz z
opiekunami z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów, określających, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana
metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.


Czy zamawiajacy moze zezwolić na okazanie sie doświadczeniem w przewozie osób? zaweżenie do przewozu seniorów budzi obawy co do nadmiernych restrykcji,
na szczęscie nie wskazaliście Państwo, ze trzea sie nazywać i tutaj nazwa poprzedniego przewoźnika, gdyz nadmierne restrykcje co do posiadnego doświadczeni budzą obawy co do sensu
________________________________________

Odpowiedź
Zamawiający dokonał stosownych uściśleń zapisów( dokumenty w załączniku)
Zamawiający znając specyfikę przedmiotu zamówienia określa warunki udziału w sposób przejrzysty i jednoznaczny.

SWZ_zm_6.04.2023..pd [...].pdf

08db36ce-6117-fc7b-a [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 667