Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.22.2023 Transport uczestników zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” BZP 2023/BZP 00164572/01 z dnia 2023-04-04

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 04-04-2023 20:36:00
Placing offers : 12-04-2023 08:00:00
Offers opening : 12-04-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db3522-dce5-703a-2bf5-ac000fbed070(1).pdf pdf 110.26 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 602.68 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 111 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 60.2 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 144.5 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał. nr 5 wykaz narzędzi i doświadczenia.doc doc 116.5 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał nr 6 wzór umowy.pdf pdf 417.03 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał. nr 7 - oświadczenie RODO.doc doc 78 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zał nr 1 - opis przedmiotu.doc doc 141 2023-04-04 20:36:00 Proceeding
zestawienie_ofert_12.04.2023.pdf pdf 814.71 2023-04-12 11:06:01 Public message
wybór_oferty_14.04.2023.pdf pdf 344.3 2023-04-14 08:25:00 Public message

Announcements

2023-04-14 08:25 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Transport uczestników zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych
w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2.Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Joanna”
ul. Prześwit 4
62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_14.04.2 [...].pdf

2023-04-12 11:06 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu

zestawienie_ofert_12 [...].pdf

2023-04-11 15:25 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 322