Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP.271.5.2023.AK Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Deadlines:
Published : 09-03-2023 17:42:00
Placing offers : 24-03-2023 10:00:00
Offers opening : 24-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Ozimek pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ oraz załączniki nr 1-3 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6 do SWZ i 1-5 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Pełnomocnikowi Zamawiającego/Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZZP.271.5.2023.AK Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.78 2023-03-09 17:42:00 Proceeding
ZZP.271.5.2023.AK Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.6 2023-03-16 09:45:53 Public message
ZZP.271.5.2023.AK Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.61 2023-03-21 15:35:30 Public message
ZZP.271.5.2023.AK Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej na stronę.pdf pdf 273.71 2023-03-29 18:08:47 Public message

Announcements

2023-03-29 18:08 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje o wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ZZP.271.5.2023.AK In [...].pdf

2023-03-24 13:40 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przesyłam informacje z otwarcia ofert.
2023-03-24 10:00 Buyer message Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 160 000 zł (80 000 zł na rok).
2023-03-21 15:35 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego publikuje wyjaśnienia i zmiany SWZ dotyczące części jawnej SWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zmieniony załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 24.03.2023r. godz. 10:00.

ZZP.271.5.2023.AK Og [...].pdf

2023-03-16 09:45 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 22.03.2023r. godz. 13:00

ZZP.271.5.2023.AK Og [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 770