Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RSO.271.3.2023 Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów, mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW OSP Gminy Kijewo Królewskie i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury

Deadlines:
Published : 08-03-2023 10:47:00
Placing offers : 22-03-2023 11:00:00
Offers opening : 22-03-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przeGminę Kijewo Królewskie pełnomocnictwa do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów, mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW OSP Gminy Kijewo Królewskie i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ oraz załączniki nr 1-3 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6 do SWZ i 1-8 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Pełnomocnikowi Zamawiającego/Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RSO.271.3.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.31 2023-03-08 10:47:00 Proceeding
RSO.271.3.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.9 2023-03-14 17:02:44 Public message
RSO.271.3.2023 Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej na stronę.pdf pdf 258.25 2023-03-29 18:42:41 Public message

Announcements

2023-03-29 18:42 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje o wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III zamówienia.

RSO.271.3.2023 Infor [...].pdf

2023-03-22 16:35 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje z otwarcia ofert.
2023-03-22 11:00 Buyer message Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia podstawowego 150 000 zł w tym część I zamówienia 84 000 zł, część II zamówienia 45 000 zł, część III zamówienia 21 000 zł.
2023-03-16 19:40 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące części jawnej SWZ w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów, mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW OSP Gminy Kijewo Królewskie i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.
2023-03-14 17:02 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 22.03.2023r. godz. 11:00.

RSO.271.3.2023 Ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 613