Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIiPP.271.7.2023 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY WRONKI WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI, WRONIECKIM OŚRODKIEM KULTURY I OSP

Deadlines:
Published : 07-03-2023 22:29:00
Placing offers : 27-03-2023 12:00:00
Offers opening : 27-03-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Gminę
Wronki pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY WRONKI WRAZ  Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI, WRONIECKIM OŚRODKIEM KULTURY I OSP.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ oraz załączniki nr 1-3 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6 - 12 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Pełnomocnikowi Zamawiającego/Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NIiPP.271.7.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.96 2023-03-07 22:29:00 Proceeding
NIiPP.271.7.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.57 2023-03-14 15:58:45 Public message
NIiPP.271.7.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.67 2023-03-20 18:56:56 Public message
NIiPP.271.7.2023 Informacja o unieważnieniu postępowania - część III zamówienia.pdf pdf 115.44 2023-03-27 16:59:24 Public message
NIiPP.271.7.2023 infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę.pdf pdf 179.08 2023-04-04 17:24:01 Public message

Announcements

2023-04-04 17:24 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje w postępowaniu na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY WRONKI WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI, WRONIECKIM OŚRODKIEM KULTURY I OSP o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I i II zamówienia.

NIiPP.271.7.2023 inf [...].pdf

2023-03-27 16:59 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego informuje o unieważnieniu części III zamówienia - ubezpieczenia NNW w postępowaniu na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY WRONKI WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI, WRONIECKIM OŚRODKIEM KULTURY I OSP.

NIiPP.271.7.2023 Inf [...].pdf

2023-03-27 16:57 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego udostępnia informacje z otwarcia ofert.
2023-03-27 12:00 Buyer message Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I zamówienia 413 369,48 zł, część II zamówienia 225 357,36 zł, część III zamówienia 97 573,88 zł.
2023-03-20 18:56 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zmieniony SWZ, zmiany SWZ i zmienione załączniki do SWZ:
- NIiPP.271.7.2023 SWZ Gmina Wronki bez Opcji
- NIiPP.271.7.2023 Zmiana SWZ
- NIiPP.271.7.2023 Zmiana SWZ - zmiana terminu składania ofert
- NIiPP.271.7.2023 Załącznik nr 1a-c do SWZ - formularze ofertowe bez opcji
- NIiPP.271.7.2023 Załącznik nr 1a-c do SWZ - formularze ofertowe bez opcji - edytowalne
- NIiPP.271.7.2023 Załącznik nr 4 do SWZ - wzory umów bez opcji
Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 27.03.2023r. godz. 12:00.

NIiPP.271.7.2023 Ogł [...].pdf

2023-03-14 15:58 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje odpowiedź na pytanie dotyczące części jawnej SWZ oraz zmianie SWZ oraz informuje o zmianie terminu składania ofert na 22.03.2023r. godz. 12:00.

NIiPP.271.7.2023 Ogł [...].pdf

2023-03-09 17:53 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje odpowiedź na pytanie dotyczące części jawnej SWZ.
2023-03-07 22:31 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił załączniki 1a-c, 2, 3, 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 916