Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD/TP/230117/1 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ.

Deadlines:
Published : 28-02-2023 08:52:00
Placing offers : 06-03-2023 11:39:29
Offers opening : 15-03-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Smoleń.pdf pdf 171.11 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
swz SMOLEŃ.pdf pdf 504.83 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 367535.64 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 446.05 2023-03-06 11:29:41 Public message
unieważnienie.pdf pdf 446.05 2023-03-06 11:39:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.13 2023-03-06 11:53:58 Public message

Announcements

2023-03-15 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 11799503,78 zł brutto.
2023-03-06 11:53 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-06 11:39 Barbara Jendrzejek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 254 pkt. 2) ustawy PZP w związku z art. 256 ustawy PZP zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostaje unieważnione.
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt, iż wygaśnięciu uległy decyzje i uzgodnienia mające wpływ na przedmiot zamówienia zasadnym jest unieważnienie postępowania, by dla wszystkich ewentualnych wykonawców były takie same warunki składania ofert i by na przewidywany termin realizacji zadania nie miały wpływu procedury administracyjne.
W związku z tym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie 256 ustawy PZP, przed upływem terminu składania ofert, z powodu wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

unieważnienie.pdf

2023-03-06 11:29 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

unieważnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 704