Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-2/23 Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”.

Deadlines:
Published : 01-02-2023 13:56:00
Placing offers : 27-02-2023 14:00:00
Offers opening : 27-02-2023 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 23 969 275 zł, tj. od równowartości kwoty 5 382 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_OgloszenieOZamowieniuKarwodrza.pdf pdf 49.84 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
I_SiwzKarwodrza.pdf pdf 794.61 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
I_ZalacznikiDoSiwzKarwodrza.zip zip 348.65 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
II_UmowaKarwodrza.zip zip 1149.67 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
III_ProjektBudowlanyKarwodrza.zip zip 398333.19 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
III_ZakresPostepowaniaKarwodrza.zip zip 24284.39 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
IV_StwiorbKarwodrza.zip zip 5170.13 2023-02-01 13:56:00 Proceeding
II.1_ZmodyfikowanyWzorUmowyKarwodrza.pdf pdf 812.48 2023-02-10 11:38:57 Public message
OgloszenieOZmianieOgloszeniaKarwodrza.pdf pdf 47.22 2023-02-17 13:21:12 Public message
ModyfikacjaSiwzKarwodrza.zip zip 13550.83 2023-02-17 13:21:12 Public message
I_załącznik nr 9 - przedmiar robót zmodyfikowan Karwodrza.docx docx 124.73 2023-02-21 13:35:46 Public message
OdpowiedziNaPytaniaKarwodrza.pdf pdf 506.15 2023-02-22 12:10:37 Public message
InfoZOtwarciaKarwodrza.pdf pdf 374.14 2023-02-27 14:33:21 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania - ZP2-23.pdf pdf 883.58 2023-03-16 08:31:02 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania - ZP2-23.pdf.xades xades 1184.29 2023-03-16 08:31:02 Public message

Announcements

2023-03-16 08:31 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

Rozstrzygnięcie post [...].xades

2023-02-27 14:33 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert

InfoZOtwarciaKarwodr [...].pdf

2023-02-27 14:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 6 774 949,26 zł brutto
2023-02-22 12:10 Piotr Zając Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

OdpowiedziNaPytaniaK [...].pdf

2023-02-21 13:35 Piotr Zając Zamawiający przekazuje właściwy Załącznik nr9 - Przedmiar robót

I_załącznik nr 9 - p [...].docx

2023-02-17 13:21 Piotr Zając Zamawiający przekazuje zmodyfikowane zapisy SIWZ.

OgloszenieOZmianieOg [...].pdf

ModyfikacjaSiwzKarwo [...].zip

2023-02-10 11:38 Piotr Zając Zamawiający przekazuje zmodyfikowane zapisy we Wzorze umowy o zamówienie publiczne.

II.1_ZmodyfikowanyWz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1277