Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.5.2023.DM Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim

Diana Matoszko-Borowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 27-01-2023 14:11:00
Placing offers : 28-02-2023 10:00:00
Offers opening : 28-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 239.27 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1779.59 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 83 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 80.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 Formularz ofertowy.doc doc 82 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 Formularz ofertowy.doc doc 82 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załacznik nr 2a Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 35 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.doc doc 35.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji.doc doc 28.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 478 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 477 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4.3 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 269 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4.4 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 269.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 41 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 47 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 50 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7a Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 50.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych.doc doc 54 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.doc doc 42.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załacznik nr 10.1 PFU 1345B.doc doc 2439 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10.2 PFU 1230B.doc doc 699.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna.doc doc 43.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy,.doc doc 46.5 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Harmonogram rzeczowo finansowy..doc doc 32 2023-01-27 14:11:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę 51.pdf pdf 817.9 2023-06-22 13:16:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części.pdf pdf 894.8 2023-07-10 13:05:45 Public message
Pytania nr 1 wraz odpowiedziami.pdf pdf 738.97 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załacznik nr 10.1 PFU 1345B po modyfikacji.doc doc 2394.5 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik nr 10.2 PFU 1230B po modyfikacji.doc doc 668.5 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik Nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.doc doc 478 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik Nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.doc doc 477.5 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik nr 4.3 Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.doc doc 271 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik nr 4.4 Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.doc doc 270.5 2023-02-15 11:10:44 Public message
Załącznik nr 7a Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 50.5 2023-02-15 11:10:44 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.59 2023-02-15 11:10:44 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 708.73 2023-02-28 10:03:48 Public message
infromacja z otwarcia ofert 5.pdf pdf 717.66 2023-02-28 13:20:32 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania OR - VIII. 272.5.2023. DM cz. IV.pdf pdf 710.81 2023-03-17 12:30:30 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania OR - VIII. 272.5.2023. DM cz. II.pdf pdf 705.11 2023-03-17 12:32:49 Public message
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej cz II.pdf pdf 973.68 2023-03-21 09:22:22 Public message
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej IV.pdf pdf 974.9 2023-03-21 09:22:22 Public message

Announcements

2023-07-10 13:05 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-22 13:16 Marta Tokarewicz INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie I części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-21 09:22 Marta Tokarewicz Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej cz. II oraz cz. IV

Sprostowanie oczywis [...].pdf

Sprostowanie oczywis [...].pdf

2023-03-17 12:32 Marta Tokarewicz Informacja o wyniku postępowania zamówienia publicznego w zakresie w zakresie II części

informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-17 12:30 Marta Tokarewicz Informacja o wyniku postępowania zamówienia publicznego w zakresie w zakresie IV części

informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-28 13:20 Marta Tokarewicz Informacja z otwarcia ofert

infromacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 10:03 Diana Matoszko-Borowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-15 11:10 Diana Matoszko-Borowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SWZ

Pytania nr 1 wraz od [...].pdf

Załacznik nr 10.1 PF [...].doc

Załącznik nr 10.2 PF [...].doc

Załącznik Nr 4.1 Pro [...].doc

Załącznik Nr 4.2 Pro [...].doc

Załącznik nr 4.3 Pro [...].doc

Załącznik nr 4.4 Pro [...].doc

Załącznik nr 7a Wyka [...].doc

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059