Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2023/SIM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej

Deadlines:
Published : 25-01-2023 18:51:00
Placing offers : 06-02-2023 15:00:00
Offers opening : 06-02-2023 15:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.88 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
SWZ - dokumentacja wielobranżowa Świętochłowice.pdf pdf 947.74 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 5.2 - wykaz osób.docx docx 23.09 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 6 - GK.docx docx 18.1 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 1).docx docx 20.59 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubioegających się (art. 117).docx docx 18.08 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy - Świętochłowice_finalna.pdf pdf 577.41 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 27.7 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenia art. 125 Wykonawcy.docx docx 20.06 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 4 - oświadczenia art. 125 Podmiotu udostępniającego .docx docx 18.69 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 5.1 - wykaz usług.docx docx 19.66 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 9 - RODO.docx docx 19.64 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
załącznik nr 10 - analiza terenu - projekt Świętochłowice.zip zip 50843.88 2023-01-25 18:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.01.2023.pdf pdf 50.76 2023-01-26 18:21:03 Public message
SWZ - dokumentacja wielobranżowa Świętochłowice - zmiana 1.pdf pdf 1016.37 2023-01-26 18:21:03 Public message
załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy - Świętochłowice_finalna-zmiana 1.pdf pdf 1073.81 2023-01-26 18:21:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.01.2023.pdf pdf 40.76 2023-01-30 18:32:29 Public message
pytania i odpowiedzi_30.01.2023.pdf pdf 702.08 2023-01-30 18:32:29 Public message
SWZ - dokumentacja wielobranżowa Świętochłowice - zmiana 2.pdf pdf 1016.3 2023-01-30 18:32:29 Public message
załącznik nr 5.1 - wykaz usług - zmiana 1.docx docx 19.85 2023-01-30 18:32:29 Public message
pytania i odpowiedzi 2023-02-02.pdf pdf 141.63 2023-02-02 12:54:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf pdf 44.5 2023-02-03 10:49:58 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 582.23 2023-02-06 22:49:34 Public message
01_2023_SIM - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - na stronę.pdf pdf 596.86 2023-02-16 21:56:34 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.71 2023-10-22 20:18:00 Public message
ogłoszenie o zmianie umowy.pdf pdf 64.31 2023-10-22 20:18:00 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 69.41 2024-01-12 18:08:23 Public message

Announcements

2024-01-12 18:08 Michał Linek ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-22 20:18 Michał Linek ogłoszenie o zmianie umowy

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-16 21:56 Michał Linek Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, punktacji przyznanej ofertom oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

01_2023_SIM - zawiad [...].pdf

2023-02-06 22:49 Michał Linek informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-06 15:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 450.000,00 zł brutto.
2023-02-03 10:49 Michał Linek Szanowni Państwo,

w załączeniu komunikat o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.
Uzasadnienie:
w SWZ znalazła się niejednoznaczna informacja dotycząca konta bankowego na które ma zostać wpłacone wadium w postępowaniu. Numer konta jest właściwy, natomiast nazwa banku błędna.

- było:
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK nr rachunku 10 1050 1243 1000 0090
3284 6777 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/2023/SIM”.

-jest:
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING nr rachunku 10 1050 1243 1000 0090 3284
6777 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/2023/SIM”.

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2023-02-03 12:00

Po zmianie:
2023-02-06 15:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2023-02-03 12:10

Po zmianie:
2023-02-06 15:10

Pełna informacja znajduje się w załączniku.

Pozostałe postanowienia bez zmian.

Z poważaniem
Michał Linek

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-02 12:54 Michał Linek Dzień dobry,
w załączniku odpowiedź na wiadomość przesłaną do Zamawiającego.

z wyrazami szacunku
Michał Linek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-01-30 18:32 Michał Linek pytania i odpowiedzi 30.01.2023r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ - dokumentacja w [...].pdf

załącznik nr 5.1 - w [...].docx

2023-01-26 18:29 Michał Linek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadanie w toku postępowania pytania:
Pytanie 1:
Ze względu na następujący zapis "Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych." prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji-projektowej w całości w technologii modułowej, opartej o szkielet drewniany. Moduły będą wyprodukowane w „fabryce domów” a następnie dostarczone na teren budowy w postaci wykończonej i zmontowane w kompletny obiekt, a elementy budynku które z powodu wymagań technicznych nie mogą być wykonane w konstrukcji drewnianej szkieletowej, należy zaprojektować w technologii tradycyjnej.

Odpowiedź:

Wykonawca zobligowany jest, zgodnie z zapisem umowy § 1 ust. 4 pkt 7 oraz SWZ pkt 5 ppkt 9 do sporządzania dokumentacji projektowej bez wskazywania znaków towarowych, patentów, pochodzenia. Dokumentacja służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i nie może ograniczać konkurencji. Opis przedmiotu zamówienia nawet scharakteryzowany bez znaków towarowych, a wskazujący poprzez parametry na konkretnego wykonawcę jest niedopuszczalny. Ponadto Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych. Mając na względzie dbałość o racjonalne wydatkowanie środków finansowych oraz jawność i przejrzystość prowadzonych postępowań przetargowych Zamawiający stwierdza, że ograniczenie opracowania projektowego jedynie do technologii prefabrykowanych modułów opartych o szkielet drewniany byłoby w jego ocenie ograniczeniem konkurencji na etapie ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, co w znaczący sposób mogłoby wpłynąć zarówno na uzyskane w postępowaniu ceny, jak i ilość złożonych ofert. Zamawiający przywołuje również § 1 ust. 15 „Wykonawca ma obowiązek pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie uzgadniania i akceptacji przyjętych rozwiązań. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji.”
2023-01-26 18:21 Michał Linek Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1, 7, 9 Ustawy PZP zmienia treść SWZ oraz załącznika nr 1 - Projektowane Postanowienia Umowy.
Zmienione dokumenty zostają załączone z dopiskiem "zmiana 1", zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - dokumentacja w [...].pdf

załącznik nr 1 - pro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2381