Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚ.2512.2.2023.PK „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rytwiany i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Dominika Błażejak
Gmina Rytwiany
Deadlines:
Published : 18-01-2023 11:22:00
Placing offers : 27-01-2023 11:00:00
Offers opening : 27-01-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08daf924-98fa-06df-b5dd-d800117442ab-1.pdf pdf 152.69 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
SWZ.doc doc 262 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia .xlsx xlsx 30.31 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 312.5 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.58 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator .xlsx xlsx 15.55 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 29.34 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.89 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 25.68 2023-01-18 11:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 18.92 2023-01-24 13:51:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08dafe02-178a-4ebb-38a2-340012995a21.pdf pdf 36.56 2023-01-24 13:51:10 Public message
Zmiana 24.01_SWZ.doc doc 263 2023-01-24 13:51:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 294.07 2023-01-27 12:09:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_art. 253 ust. 1.pdf pdf 207.66 2023-02-01 10:27:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08db1a28-3011-33f7-f154-b0001140487d.pdf pdf 66.99 2023-03-01 08:53:20 Public message

Announcements

2023-03-01 08:53 Dominika Błażejak Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-01 10:27 Dominika Błażejak Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-27 12:09 Dominika Błażejak Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.
Dominika Błażejak.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-27 11:00 Buyer message Zamawiający na powyższe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 450 736,65 PLN.
2023-01-24 13:51 Dominika Błażejak Zamawiający publikuje treść zapytań od wykonawców wraz z wyjaśnieniami SWZ oraz zmianą ogłoszenia dokumentu SWZ. Zamawiający informuje również o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 27.01.2023 r. oraz zmianie terminu związania ofertą na 25.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana 24.01_SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698