Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TT-506-TP/116-2022.AR Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (tryb zaprojektuj - wybuduj) w ramach zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Deadlines:
Published : 10-01-2023 13:24:00
Placing offers : 07-02-2023 10:00:00
Offers opening : 07-02-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.54 2023-01-10 13:24:00 Proceeding
0. Specyfikacja Warunków Zamówienia (10.01.2023r.).pdf pdf 1649.65 2023-01-10 13:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja pdf.zip zip 8414.26 2023-01-10 13:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja do edycji.zip zip 1263.57 2023-01-10 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 61.76 2023-01-25 11:20:16 Public message
Informacja nr 1 (wyjasnienia i modyfikacje SWZ - Neonatologia) - plik z dn.25.01.2023 r..pdf pdf 1351.44 2023-01-25 15:09:37 Public message
z1. Formularz oferty (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.).doc doc 116 2023-01-25 15:09:37 Public message
z9. Wykaz robót (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.).doc doc 66 2023-01-25 15:09:37 Public message
z10. Wykaz osób (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.).doc doc 78.5 2023-01-25 15:09:37 Public message
Informacja nr 2 (.31.01.2023 r.).pdf pdf 1056.29 2023-01-31 09:48:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.01.2023 r.).pdf pdf 40.61 2023-01-31 09:48:36 Public message
Informacja nr 3 (03.02.2023).pdf pdf 1063.2 2023-02-03 15:03:10 Public message
z3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (03.02.2023r.).doc doc 77.5 2023-02-03 15:03:10 Public message
z5. Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (03.02.2023r.).doc doc 93.5 2023-02-03 15:03:10 Public message
informacja z otwarcia TP 116 (07.02.2023 r.).pdf pdf 205.42 2023-02-07 13:17:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.02.2023).pdf pdf 170.9 2023-02-17 09:23:05 Public message

Announcements

2023-02-17 09:23 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust 2 w powiązaniu z art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuję, że postępowanie zostało rozstrzygnięte oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z treścią załączonego pisma.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-07 13:17 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-07 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 9 101 082,54 zł
2023-02-03 15:03 Zamówienia Publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej: ustawa Pzp) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy. Numery pytań i odpowiedzi stanowią kontynuację w stosunku do numerów pytań i odpowiedzi zawartych w piśmie z dn. 25.01.2023 r. i 31.01.2023 r.

Informacja nr 3 (03. [...].pdf

z3 Oświadczenie wyko [...].doc

z5. Zobowiązanie i o [...].doc

2023-01-31 09:48 Zamówienia Publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej: ustawa Pzp) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że przedłuża dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert - zgodnie z treścią załączonego pisma

Informacja nr 2 (.31 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-25 15:09 Zamówienia Publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 oraz art. 286 ust 1 oraz ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia - zgodnie z treścią załączonego pisma oraz załączników do pisma.

Informacja nr 1 (wyj [...].pdf

z1. Formularz oferty [...].doc

z9. Wykaz robót (zmo [...].doc

z10. Wykaz osób (zm [...].doc

2023-01-25 11:20 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiający informuje, że przedłuża dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia pkt 2 i pkt 4 w Rozdziale XV SWZ i nadaje im następujące brzmienie:
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2023 r. do godz. 10:00
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 10:20

Zamawiający zmienia ponadto pkt 1 w Rozdziale XIII SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 03.03.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1657