Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r.

Deadlines:
Published : 23-12-2022 11:06:00
Placing offers : 28-12-2022 09:00:00
Offers opening : 28-12-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 wzór umowy.


Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tj. osób spełniających przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.).

 

Punkty zostaną wyliczone na podstawie wzoru: 

Zasady oceny kryterium

Kryterium „Cena”:

według wzoru – (Cnp/Cbp x 60 pkt) + (Cno/Cbo x 30 pkt) gdzie:

Cnp - cena najniższa zamówienia podstawowego,

Cbp - cena zamówienia podstawowego badanej oferty

Cno - cena najniższa zamówienia opcjonalnego ,

Cbo - cena zamówienia opcjonalnego badanej oferty


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com ;

§   w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com lub telefonicznie: 16 679 03 35 w. 207, w godzinach od 7.00 do 15.00  ;

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

§   Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.  166790335 wew 208

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 wzór umowy.doc doc 73.5 2022-12-23 11:06:00 Proceeding

Announcements

2022-12-28 13:58 Monika Jucha Szanowni Państwo informuję, że wybraliśmy ofertę wykonawcy PPU CZA-TA NICIAK SP. JAWNA
cena gross oferty zamówienia podstawowego 73 213,51 zł
cena gross oferty zamówienia opcjonalnego 73 213,51 zl

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r. zamówienie podstawowe miesięczne wynagrodzenie 6 month - (0)
2 Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2023r. zamówienie opcjonalne miesięczne wynagrodzenie 6 month - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kryterium społeczne 10% Za zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej wykonawca otrzyma 10 pkt. (0)
3 Referencje - Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług polegających na sprzątaniu obiektów wystawione przez podmiot zlecający. Attachment required (0)
4 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 99